Performa

21.10.2019
Performa-prosjektet har hatt fokus på kunnskapsbygging gjennom kvantitative og kvalitative befolkningsundersøkelser, publikums-samtaler og bransje-research. Funn og læring er presentert i fire ulike delrapporter, en artikkel, et essay og en sluttrapport til departementet, hvor det blant annet reflekteres over ulike typer publikumsutvikling, og gis anbefalinger med tanke på videre arbeid med kulturell inkludering.
Albina Krasniqi Woman in blue long sleeve shirt and blue denim jeans walking on hallway scopio 0138460c 6883 4576 b219 cd657b6b8fe1

DELRAPPORTER

Rapport 1: Oslo Atlas del 1 – en segmenteringsanalyse av markedet for musikk- og scenekunst

Denne rapporten beskriver funn fra en omfattende online befolkningsundersøkelse i Oslo og Akershus september 2013. I denne testet vi blant annet ut en segmenteringsmodell som tar sikte å avdekke ulike publikumstypers behov i møte med kunst- og kulturinstitusjoner. Modellen har stimulert institusjonene til nytenkning når det gjelder kommunikasjon med ulike publikumsgrupper.

· Rapport 2: Oslo Atlas del 2 – segmenttilhørighet og barrierebilder i grupper med lav inntekt

Som en oppfølging av ovenfornevnte kvantitative spørreundersøkelse gjennomførte vi i november 2013 med ikke-brukere av musikk- og scenekunst med lav inntekt. Rapporten baserer seg på disse, samt et dypdykk i data fra den kvantitative undersøkelsen.

· Rapport 3: Utviklingssamtaler med nytt publikum

Innholdet i rapporten presenterer resultater fra en kvalitativ undersøkelse i form av fokussamtaler med 78 personer som med utgangspunkt i Performaprosjektet besøkte partnerinstitusjonene for første gang. Utviklingssamtaler med nytt publikum er en pilot for dialog med første-gangs-besøkende utviklet innenfor rammene av Performaprosjektet.

· Rapport 4: Kunst som formidling

Den siste rapporten er basert på intervjuer med ledere for pedagogiske avdelinger ved ulike musikk- og scenekunstinstitusjoner i Berlin. I disse institusjonene satses det tungt på kunstnerisk basert formidling, og det arbeides med kulturell inkludering gjennom medskapende prosjekter.


ANNEN KUNNSKAP


I tillegg til disse fire rapportene har vi samlet og delt kunnskap om kulturell inkludering gjennom ett nordisk og ett internasjonalt utvekslingsprogram.

· Kreativ KulturDialog

Vi har deltatt i et skandinavisk nettverk av scenekunstnere for å undersøke om kunstnerisk inkludering og medskaping med personer fra ulike samfunnsgrupper fører til større interesse blant disse til å delta som publikum. I dette prosjektet har det kommet til overflaten negative holdninger til publikumsutvikling forstått som en form for markedsretting hvor fokus er på publikum som kunder. Essayet "Gjennom ordene" reflekterer over disse holdningene, og finnes nedlastbart på under Prosjekter/Kreativ kulturdialog.

· Open All Areas

Parallelt med Performaprosjektet har NPU deltatt i et internasjonalt mobilitetsprogram gjennom Audiences Europe Network. I dette prosjektet har vi blitt kjent med institusjoner og prosjekter som har hatt kulturell inkludering som mål. Performaprosjektets partnere deltok på nettverkssamling i København i juni 2013. Da det europeiske nettverket deretter møttes i Oslo i oktober 2013 var Performaprosjektet hovedcase. Rapporter finnes nedlastbare på nettsidene under Prosjekter/Open All Areas.

· Fordommer om Scenekunst

På oppdrag fra CODA skrev Ingrid E. Handeland i NPU en artikkel om hva Performaprosjektet hadde lært oss om folks fordommer om scenekunst og dans spesielt. Artikkelen kan lastes ned under.