30 aktører investerte i analysemedlemskap

Logo salat V2
Tekst: Ingrid E. Handeland
Da vi lanserte analysemedlemskap i januar i år var vi veldig spent på hvordan det ville slå an blant våre medlemmer. To måneder senere er vi stolte og glade for å kunne annonsere at 30 gamle og nye medlemmer har tegnet plussmeldemskap, som gir til tilgang til NPU Monitor.

Vi satte oss et mål om å ha 50 plussmedlemmer ved utgangen av året. Med 30 bekreftete plussmedlemmer allerede nå, kun to måneder etter lansering, tror vi at vi skal nå det målet og kanskje lykkes med å inkludere enda flere.

6 av våre plussmedlemmer med Hålogaland teater spissen, har søkt kulturrådets utviklingsprogram for institusjoner om tilskudd til å utvikle en nasjonal syndikert publikumsundersøkelse med dahsbordrapportering. Plussmedlemmene våre får tilgang til undersøkelsen og dashbordet når monitoren står ferdig bygget ved utgangen av dette året. I mellomtiden får alle plussmedlemmer gratis tilgang til en undersøkelse og et dashbord som som bygger videre på COVID-19 monitor fra 2020. Les mer om NPU Monitor 2021 her.

Den store oppslutningen bekrefter det vi på forhånd trodde og håpet: at det er et behov for samordnig og effektivisering av analyseinnsatsen i institusjonene. Institusjonene ønsker økt innsikt og økt sammenlikningsgrunnlag, både mellom aktører i samme bransje og mellom aktørene og andre institusjoner i samme område.

Norsk publikumsutvikling monitor

Det vi bygger er en monitor med dahsbordrapportering som viser publikumsutviklingen i sektoren. Det blir et nyskapende verktøy som gjennom analysesamarbeid vil gi institusjonene i norsk kultursektor helt ny innsikt i publikumsgrunnlaget. Verktøyet vil tette eksisterende kunnskapshull og gi et godt beslutningsgrunnlag for å arbeide innovativt både med et mer representativt og mangfoldig publikum, reaktivering av publikum i kjølvannet av pandemien og utvikling av nye digitale visningsrom. Det vil forenkle og effektivisere rapporteringen til oppdragsgivere i stat, fylke og kommune, på både analoge og digitale arrangementer, og føre til økt kompetansedeling og samhandling mellom institusjonene. NPU Monitor vil gi hele institusjonsfeltet, i alle regioner, på tvers av sjanger, et stort løft i arbeidet med publikumsutvikling.

Fem NPU-medlemmer med Hålogaland Teater i spissen står ansvarlig for en søknaden til Kulturrådet om tilskudd til byggingen av dashbordet. Det er to teatre, to orkestre og ett kunstmuseum fra tilsammen fire regioner: Nordnorge, Østlandet, Vestlandet og Rogaland.

 • Hålogaland Teater (ansvarlig søker på vegne av fire følgende innovasjonspartnere)
 • Bergen Filharmoniske Orkester
 • Nasjonalmuseet
 • Stavanger Symfoniorkester
 • Det Norske Teater

I tillegg har følgende institusjoner investert i analysemedlemskap i første kvartal:

 • Orkestre:
 • Arktisk Filharmoni
 • Kristiansand Symfoniorkester
 • Oslo Filharmonien
 • Det Norske Blåseensemble
 • Forsvarets musikk
 • Scenekunst: Teater/Dans/Opera
 • Dansens Hus
 • Den National Scene
 • Den Norske Opera og Ballett
 • Bærum Kulturhus
 • Bergen Nasjonale Opera
 • Festspillene i Nord-Norge
 • Kilden Teater
 • Oslo Nye Teater
 • Teatret Vårt
 • Turneteatret i Trøndelag
 • Trøndelag Teater

 • Museum
 • Agder Museum og Arkiv
 • Kulturhistorisk museum UiO
 • Naturhistorisk museum UiO
 • MUNCH
 • Museum Vest

  Fylker og kommuner:
 • Bergen Kommune
 • Oslo Kommune
 • Viken fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune

Som analyseverktøy målsetter Monitoren å gi:

 • Økt innsikt og kunnskap om eksisterende publikum
 • Økt kompetanseoverføring og utvidet samhandling mellom kulturinstitusjonene i feltet.
 • Økt innsikt for å gjøre effektive tiltak for å rekruttere nye publikumsgrupper.
 • Bedre grunnlag for å arbeide for økt frekvens på eksisterende publikum
 • Økt egeninntjening og verdiskapning

Som rapporteringsverktøy vil dashboardet hjelpe institusjonene å målsette og måle de kravene som følge med offentlige tilskudd om at de har god kunnskap om sitt publikum og arbeider målrettet for å nå nye publikumsgrupper, bl.a. ved å gjennomføre publikumsundersøkelser. Dagens løsninger for innsamling og analyse av publikumsinnsikt er varierende, fragmenterte, og til dels mangelfulle, også i de store institusjonene. Ikke minst er det mangler på innsikt som ser sektoren samlet: Det ligger et stort profesjonaliseringspotensiale i å standardisere metoder, datainnsamling og analyse på tvers av aktørene – i et digitalt rammeverk som et dashboard er.