Derfor velger vi NPU Pluss

Collage 27 01 2021
Tekst: NPU
Kunnskap om publikum er en forutsetning for offentlig støtte. Kulturmonitor gir deg ikke bare de tallene du trenger, men sammenliknbare tall med resten av feltet. For mange institusjoner er det derfor en selvfølge å velge plussmedlemskap.

I tildelingsbrevet til institusjonene som får statstilskudd står det at «Departementet er opptatt av at institusjonene har god kunnskap om sitt publikum og arbeider aktivt for å nå nye publikumsgrupper, bl.a. ved å gjennomføre publikumsundersøkelser. I årsrapporten skal det redegjøres for hvordan institusjonen følger opp arbeidet med publikumsutvikling». Kulturmonitor gir deg ikke bare de tallene du trenger, men sammenliknbare tall med resten av feltet.

Hålogaland Teater, Anika Mackenroth

«Plussmedlemskapet gir oss tilgang til Kulturmonitoren – en gylden mulighet til å samle inn fersk kunnskap om vårt publikum hvert år, sammenligne våre kunder med andres, oppdage nasjonale trender og tendenser og forstå hvordan vårt publikum eventuelt (ikke) skiller seg ut. Vi er helt avhengig av slike analysesamarbeid på tvers av region og institusjon for å kunne ta gode valg i arbeidet med å «nå alle». Vi investerer med glede i et styrket faglig fellesskap fordi vi tror det kommer både vårt og andres publikum til gode.»

Bergen Filharmoniske Orkester, Therese Tefre

«Vi har mer enn noen gang bruk for god oversikt over publikummet vårt. 2021 vil bli året hvor vi skal få tilbake opprinnelig publikum og være attraktive for et nytt publikum. Det vil kreve at vi har den beste innsikten i markedet. Anledning til å være med på å påvirke publikumsundersøkelsene, samt være med i analysenettverket, ser vi på som en verdifull investering.»

Bergen Nasjonale Opera, Olaf Mackenzie

«Plussmedlemskap i NPU gir oss tilgang til Kulturmonitor, som gir oss innsikt i kundene våre gjennom analyse av billett-transaksjoner og kvalitativ data fra spørreundersøkelser. Hovedgevinsten med plussmedlemskapet ligger i å kunne sammenligne våre data med andre plussmedlemmer. Jo flere pluss medlemmer jo bedre blir sammenligningsgrunnlaget. Komparativ analyse av kulturkunder vil åpne opp et helt nytt innsiktsunivers! Det gleder vi oss til!»

MUNCH, Marita Muus-Falck

«For MUNCH er det viktig at vårt publikum blir ivaretatt gjennom hele kundereisen, både før, under og etter besøk – fysisk og digitalt. For å kunne følge opp vårt publikum på best mulig måte, så er innsiktsarbeidet som gjøres av NPU, og som blir tilgjengelig for plussmedlemmer, av stor verdi for oss.»

Det Norske Teatret, Thine Sletbakk Bugge

«Plussmedlemskap i NPU gir oss tilgang til Kulturmonitoren – og med det innsikt i vårt eige publikum og publikum på tvers i bransjen, både det noverande og det potensielt nye.

Vi ønskjer å fremje kunnskapsnivået om publikumsutvikling i bransjen og trur at vi vil ha betre mogelegheiter om vi står saman og deler innsikt. NPU sin innsats i å formidle og analysere funn i undersøkingar, og som møteplass for bransjen er svært viktig for oss.»

Kilden teater og konserthus, Janneke Aulie

«For Kilden teater og konserthus, som Norges nest største scenekunstinstitusjon, er det en selvfølge å være Pluss medlem av NPU. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om nåværende og potensielt publikum på tvers av institusjonene i Norge. Som en aktiv bidragsyter kan vi påvirke fokusområder, samt benytte generert kunnskap i vårt strategiske arbeid med publikumsutvikling. NPU arenaen som møteplass og også meget verdifull for oss.»

Bli plussmedlem du også!