Barn og unges kulturbruk i Oslo

24.02.2017
Bilde: ST FRANCIS ELEVATOR RIDE
ST FRANCIS ELEVATOR RIDE

Bakgrunn og formål med undersøkelsen

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet ønsker å få innsikt i barn og unges kulturbruk i Oslo. Hvordan bruker barn og unge kulturtilbudet, både som publikummere og som utøvere: Hvem deltar, hva deltar de på, hvor ofte, hva er de fornøyd med og hva savnes?

Overordnet hensikt med kartleggingen har vært økt innsikt i deltagelse i kulturtilbudet, herunder eventuelle systematiske forskjeller mellom ulike kulturformer, bydeler, aldersgrupper og sosiale lag. Kartleggingen inngår i kunnskapsgrunnlaget for videre utforming av politikk og tiltak knyttet til barn og unges behov, motiv og barrierer for utøvelse og bruk av ulike kulturformer.

Problemstillinger

Konkrete målsetninger for dette prosjektet favner blant annet kjennskap, tilgjengelighet, bruksadferd og brukeropplevelse/-tilfredshet med alle aspekter ved kulturtilbudet som målgruppene bruker. Oppdragsgiver ønsker blant annet å få kartlagt følgende sider ved barn og unges adferd og behov på kulturområdet:

  • Hva deltar de på? Hva savner de?
  • Hva motiverer deltagelse?
  • Hvilke barrierer hindrer deltagelse?
  • Er det samsvar mellom tilbudet og hva barn og unge ønsker seg?
  • Hvordan henger kultur for barn og unge sammen med generell trivsel og utvikling i målgruppa?
  • Hvordan opplever foreldrene betydningen av slike aktiviteter?
  • Hvilken rolle spiller den kommunale kulturskolen?

Utvalg og metode

1. Kvantitativ spørreundersøkelse blant barn og unge 0-20 år

• Datainnsamling: 21. mars -13. mai 2017
• Utvalg: Representativt utvalg barn (foreldre) og unge i Oslo, 0-20 år
• Metode: Telefon (CATI) og web (panel.no)
• Antall respondenter: 824 (620 foreldre/barn 0-14 og 204 unge 15-20 år)
• Feilmarginer:
± 1,5 -
± 3,4 prosentpoeng.


2. Kvalitativ studie blant barn og unge 6-19 år


• Dybdesamtaler med n=24 respondenter i alderen 6-19 år.
• Spredning på geografi og sosioøkonomisk bakgrunn

Samarbeidspartnere

Opinion logo