På statsbudsjettet 2023

23.10.2022
Tekst: Ingrid E. Handeland
Vi et tilbake på statsbudsjettet! Men 1. million i tilskudd er alt for lite til å drive det store nasjonale analyse-samarbeidet gjennom NPU Monitor videre i 2023. Vi ber Stortingets familie- og kulturkomité om å sørge for at tilskuddet økes slik at det matcher hva deltakerne betaler i egenandeler.
063 E5 D6 E 72 D3 4446 B3 C5 535 BF862 F16 C

Konsekvensene av at forslaget blir vedtatt


Med kun 1 million i tilskudd kan konsekvensen bli at vi må øke deltaker-avgiftene.

En økning av deltaker-avgiftene kan føre til at flere melder seg ut av data-samarbeidet, og at bare det de aller største aktørene i de største byene blir igjen. Færre deltakere fører til smalere datagrunnlag. NPU Monitor gir bedre beslutningsgrunnlag jo flere som deltar med egne publikumsundersøkelser. Publikumsundersøkelsene i NPU monitor setter aktørene i stand til å svare på kravene i tilskudds-brevet og til å rapportere på egen publikumsutvikling.

Tidligere var publikumsinnsikt nødvendig for å nå ut til nye og andre grupper. I dag er publikumsinnsikt helt nødvendig for å beholde det etablerte publikummet og få dem tilbake i samme frekvens som før pandemien. Dersom den internasjonale krisen vedvarer inn i 2024 og 2025 så vil den innsikten som NPU Monitor verktøyet gir bli helt avgjørende for aktørenes overlevelse. Her kan alle delta til en overkommelig pris – dette er et stort nasjonalt spleiselag organisert av oss gjennom 10 år. Det har tatt lang tid å bygge dette opp. Det vil ta kort tid å rive det ned.

Les hele høringsinnspillet under.

Høringsinnspill

Norsk publikumsutvikling er den eneste aktøren på statsbudsjettet som arbeider med å styrke publikumsgrunnlaget til aktørene etter pandemien. 70 aktører fra alle bransjer deltar med 3,3 millioner i egeninnsats til organisering og drift av det store nasjonale analysesamarbeidet gjennom NPU Monitor. Dette bør utløse 3,3 millioner i statstilskudd. 1 million er for lite til å drifte verktøyet fra og med 2023.

Vi har stor forståelse for at årets statsbudsjett er stramt. Vi forstår at ikke alle kan få alt de ønsker seg. Men for oss er saken ganske enkel. Kultursektoren strever med å reaktivere etablert publikum etter pandemien. Der man før kunne produsere kunst og kultur og regne med at etablert publikum stilte opp 5 ganger i året eller mer, kan man forvente at de nå kommer maks 2 ganger. Dette inntektsgapet må tettes, samtidig som det skal jobbes med mangfold og inkludering, og å overbevise ungt digitalisert publikum om å besøke disse primært analoge kulturtilbudene.

NPU er den eneste aktøren på statsbudsjettet som bidrar til at det ikke bare produseres kunst og kultur, men at det blir mulig å arbeide enda mer målrettet for å nå ut til ulike grupper av befolkningen med det som produseres, og øke egeninntjeningen. Vi er ikke en ekstern kommersiell aktør, men en forening av kulturinstitusjoner som arbeider for publikumsutvikling i hele sektoren.

Et nasjonalt analyse-samarbeid initiert av feltet selv

Vi har de siste to årene utviklet NPU Monitor, et nasjonalt analyseverktøy som styrker institusjonene på statsbudsjettet, og andre offentlig finansierte aktører, i arbeidet med gjenoppbyggingen etter pandemien, og i den omstillingen vi står foran som følge av den internasjonale krisen vi står midt oppe i.

Vi søkte om 7,5 millioner i tilskudd til driften av NPU Monitor med 250 deltakere i 2023. I søknaden viste vi hvordan kostnadene ville utvikle seg når Monitor går over fra å være et utviklingsprosjekt til å bli en fast driftsoppgave fra og med 2023.

NPU Monitor har som utviklingsprosjekt vært finansiert gjennom et stort nasjonalt spleiselag med tilskudd fra Kulturrådets utviklingsprogram for institusjoner. 70 av de største aktørene i kulturlivet investerer i år 3,3 millioner i verktøyet - i snitt 47.000,- per aktør. Dette dekker bare halvparten av kostnadene forbundet med driftsfase. For å sikre driften av NPU Monitor fra og med 2023 trenger vi at tilskuddet økes med 2,3 millioner fra 1 million til 3,3 millioner.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 gis det 1 million i tilskudd til Norsk publikumsutvikling (NPU) over Post 74, Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m. Vi er glade for at regjeringen ser verdien av vårt arbeide i sektoren og belønner det med en plass på statsbudsjettet. Men det kreves større innsats for å sikre at alt det arbeidet som er nedlagt så langt blir videreført med høyest mulig kvalitet for flest mulig offentlig finansierte aktører. Vi ber familie- og kulturkomiteen om å sørge for at tilskuddet økes til minimum 3,3 millioner, noe som tilsvarer en match-funding av det aktørene selv allerede betaler i egenandeler.

Hjelp til selvhjelp for en kriserammet sektor

«Det har fra regjeringens side ikke blitt gitt gjennoppbyggings-pakker til kultursektoren. NPU monitor er et enkelt, men svært effektivt tiltak som vil gi oss den nødvendige innsikten til å løfte oss selv, og ta riktige beslutninger basert på hvor vårt lokale publikum befinner seg nå». Dette sier Hålogaland teater, som er en av flere aktører som har gått i spissen for utviklingen av verktøyet.

Flere av våre medlemmer påpeker det samme. Monitoren er et svært kostnadseffektivt tiltak som favner hele sektoren og vil gi aktørene den innsikten de trenger for å navigere i den usikre tiden vi går i møte. 3,3 millioner årlig i match-funding til en tjeneste aktørene selv har tatt initiativ til, og som gir aktørene et kunnskapsgrunnlag for at ta de riktige beslutningene i forhold til publikum, og som kan virke forløsende i den vanskelige situasjonen vi står oppe i, er en smart investering som bidrar til å nå de kulturpolitiske målene. Det er et enkelt tiltak som favner og forener hele sektoren i et stort analyse-samarbeide. På aggregert nivå gir datainnsamlingen gjennom NPU Monitor innsikt i hvilke grupper av befolkningen som har glede av de milliardene som gis over statsbudsjettet.

Konsekvensene av at forslaget blir vedtatt

Med kun 1 million i tilskudd til drift har vi ikke mulighet til å gi nødvendig brukerstøtte til de som allerede har investert i verktøyet, og kan ikke påta oss å inkludere nye brukere. Konsekvensen av det lave tilskuddsnivået er at vi må øke deltaker-avgiftene.

En økning av deltaker-avgiftene kan føre til at flere melder seg ut av data-samarbeidet, og at bare det de aller største aktørene i de største byene blir igjen. Færre deltakere fører til smalere datagrunnlag. NPU Monitor gir bedre beslutningsgrunnlag jo flere som deltar med egne publikumsundersøkelser. Publikumsundersøkelsene i NPU monitor setter aktørene i stand til å svare på kravene i tilskudds-brevet og til å rapportere på egen publikumsutvikling.

Tidligere var publikumsinnsikt nødvendig for å nå ut til nye og andre grupper. I dag er publikumsinnsikt helt nødvendig for å beholde det etablerte publikummet og få dem tilbake i samme frekvens som før pandemien. Dersom den internasjonale krisen vedvarer inn i 2024 og 2025 så vil den innsikten som NPU Monitor verktøyet gir bli helt avgjørende for aktørenes overlevelse. Her kan alle delta til en overkommelig pris – dette er et stort nasjonalt spleiselag organisert av oss gjennom 10 år. Det har tatt lang tid å bygge dette opp. Det vil ta kort tid å rive det ned.