NPU tilbake på statsbudsjettet

IMG 0540
Bilde: Achy Ouafik/NPU
I 2017 ble tilskuddet til NPU over statsbudsjettet avviklet. Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har valgt å ta NPU tilbake fra og med 2022. Vi har intervjuet henne om hvorfor NPU hører hjemme på statsbudsjettet og hvordan hun forventer at vi bidrar til å nå de kulturpolitiske målene om kvalitet og mangfold. Under følger noen av uttalelsene i intervjuet. Du kan se hele intervjuet i lenken nederst på siden.

Om oppdraget

Da NPU var på statsbudsjettet under den forrige rødgrønne regjeringen sto det i St.meld 10. 2011-2012 Om Kultur, inkludering og deltaking at "Ei viktig oppgåve for Norsk publikumsutvikling vil vere å medverke til å utvikle arbeidet med publikumsundersøkingar i kunst- og kultursektoren i eit omfang og av ein kvalitet som kan setje institusjonane betre i stand til å vurdere føremålstenlege tiltak for å nå fram til dei delane av befolkninga som nyttar kulturtilbod i liten grad".

NPU har jobbet med dette som utgangspunkt siden. Vi har gjort en lang rekke undersøkelser for enkelte institusjoner og fylker. De siste årene har vi jobbet med å etablere en felles analysetjeneste for alle aktørene i feltet, som vi kaller NPU Monitor.

- Som kultur- og likestillingsminister har du benyttet anledningen til å støtte dette arbeidet med 1. million kroner allerede i år. Hvorfor er dette arbeidet så viktig at du velger å ta NPU tilbake på statsbudsjettet?

- Dere er et fantastisk godt redskap for å nå vårt politiske mål om at alle skal ha tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet uavhengig av hvem de er, hvor de bor og størrelsen på lommeboka. Det er ekstremt viktig at vi også i kulturpolitikken støtter tiltak som fører til nettopp publikumsutvikling. Det dere gjør fører til at institusjonene blir bedre i stand til å se "hvem er publikummet vårt, hvorfor når vi dem, og hvem er det vi ikke når, og hvorfor gjør vi ikke det". Bare sånn kan vi få et større mangfold blant publikum og få flere med.

«Mitt ønske og min visjon for fremtiden kan jo ikke være mindre hårete enn at publikum i institusjonene gjenspeiler befolkningen. Det er alt for store klasseskiller i kulturbruken i dag.»

Et treffpunkt for å lære av hverandre

Jo flere institusjoner og aktører som deltar i NPU monitor, jo bedre oversikt får vi over hvilke publikumsgrupper som deltar i kulturlivet. Fram til nå har NPU Monitor vært en tjeneste for kun for NPUs medlemmer. Men det er langt fra alle som er medlemmer av NPU i dag. Det er frivillig for medlemmer å delta i NPU Monitor, og de må betale en betydelig egenandel for å være med.

Da vi spurte ministeren om hun hadde vurdert å bruke tildelingsbrevene til å be institusjonene delta i NPU Monitor og om staten på sikt burde ta økonomisk ansvar for analysetjenesten, svarte hun at det er viktig at vi får et tilstrekkelig dataomfang slik at undersøkelsene kan si noe representativt om både behov og status, men at hun ikke hadde tatt stilling til om det skal være frivillig eller ikke, eller om det bør fullfinansieres av staten eller ei.

- Det viktige nå er at vi tar NPU tilbake på statsbudsjettet, og med dette viser med all tydelighet at vi støtter den jobben dere gjør, og ikke bare med datainnsamling. Dere er et treffpunkt hvor institusjonene møtes og lærer av hverandre. Det er utrolig viktig.

Se hele intervjuet med Anette Trettebergstuen her. Intervjuet ble gjort Mandag 6. desember 2021.