NPU Prisen 2018

01.08.2018
Tekst: NPU
Årets vinnere er Peer Gynt, Den Norske Opera og Ballett, Interkultur Drammen, og Munchmuseet Les juryens begrunnelser her.
08

Vinnere 2016

Peer Gynt

Øker mest: Peer Gynt Stevnet

Per Gynt Stevnet er nominert i alle fire kategorier. Øker mest, formidler best, inkluderer flest og neste praksis. De har hatt en jevn økning i publikums-tilstrømming de senere årene, de tar nasjonalt ansvar for digital formidling av Peer Gynt til ungdom, de har et større sosiodemografisk mangfold blant brukerne enn det som er vanlig i scenekunstfeltet, og de arbeider innovativt med nye opplevelses- og formidlingsformater. De vinner i kategorien øker mest for sitt imponerende arbeide med å snu en negativ besøkstrend. De har lykkes i så stor at for å kunne øke ytterligere må de utvide kapasiteten og spilleperioden ved å gi et internasjonalt publikum tilgang til Peer Gynt gjennom nye digitale og analoge opplevelser og formater.

Peer Gynt Stevnet senker tersklene for å oppsøke høy-kvalitets scenekunst gjennom å tilby den utendørs, i et unikt og spektakulært landskap. På denne måten henvender de seg like mye til friluftsmennesker og hyttefolk uten lang fartstid i teatret, som til et urbant og veltrent scenekunstpublikum.

Peer Gynt Stevnet baserer sine strategiske beslutninger på solid kunnskap om publikums behov, både eksisterende og nye. De gjennomfører publikumsundersøkelser regelmessig, og kan påvise oppsiktsvekkende mange førstegangsbesøkende og en bedre kjønnsbalanse blant kundene enn det som er vanlig i scenekunstfeltet.

Peer Gynt Stevnet forener kunstneriske og kommersielle krefter uten at det oppstår store konflikter mellom «børs og katedral» og viser et bemerkelsesverdig engasjement for å sette norsk dramatikk og scenekunst inn i opplevelsesrammer som tilfredsstiller samtidens kulturelle preferanser.

Den norske opera original

Formidler best: Den Norske Opera og Ballett

Den Norske Opera og Ballett (DNOB) er i år nominert i tre av fire kategorier; øker mest, formidler best og inkluderer flest. De får prisen i kategorien «formidler best» for sitt arbeide med å utvikle publikumsgrunnlaget for opera og ballett i Norge gjennom å senke tersklene for deltakelse uten å senke tersklene for kvalitet.

Juryen er imponert over hvordan DNOB arbeider med formidling i alle ordets betydninger; gjennom å holde åpent for publikum 362 dager i året, gjennom å øke kapasiteten og antallet produksjoner, gjennom å programmere med et mangfold av innholdstyper og målgruppe-spesifikke formater, gjennom omfattende pedagogiske fordypnings- og introduksjonstilbud og gjennom markedsføring av innholdet til et mangfold av publikumsgrupper.

Operaen har siden de overtok praktbygget i Bjørvika i 2008 arbeidet strategisk og langsiktig med å utvikle publikumsgrunnlaget og gjøre opera og ballett relevant for nye grupper. Fire år etter at de flyttet inn i den spektakulære bygningen i Bjørvika i 2008 hadde DNOB doblet antall besøkende. Juryen er imponert over hvordan de stadig klarer å oppnå det samme publikumstallet år etter år, og ser dette som et resultat av intenst, målrettet arbeid med kunstnerisk utvikling, formidling og markedsføring. I tillegg til 300.000 besøkende, har de i 2017 70.000 besøkende bare på formidlingsaktiviteter. Dette er så vidt juryen kjenner til unike tall i norsk sammenheng. DNOB feirer i 2018 ti-års-jubileum i Bjørvika, og det er all grunn til å se med interesse og glede fem til de neste ti!

Interkultur

Inkluderer flest: Interkultur Drammen

Interkultur Drammen (IKD) er en aktør i «mangfoldsfeltet» med to hatter; de er både produsent og arrangør med formål om å skape interkulturelle møter i den flerkulturelle Drammens-regionen, og et nasjonalt kunnskapssenter for mangfold i kulturlivet.

Som produsent for interkulturelle arrangementer tilbyr IKD et mangfold av kulturopplevelser til et mangfoldig publikum. De arbeider målrettet med å engasjere og involvere ulike publikumsgrupper, og kan som resultat av denne måten å arbeide på notere en tredobling av besøket de siste 3 årene. De bygger inn et element av kulturelt demokrati i sine aktiviteter i den forstand at involverer sine brukere og mobiliserer ressurser lokalt. Dette bidrar til å forankre aktivitetene i de ulike miljøene som IKD ønsker å engasjere, og legger forholdene til rette for kulturell inkludering.

Som kunnskapsprodusent er de nominert i kategorien «neste praksis» for sitt nybrottsarbeid når det gjelder å måle effekt av de interkulturelle møtene. I 2017 har de tatt i bruk Wolf Browns Instrinsic Impact Studies for å kartlegge hvem som deltar, i hvilken grad det faktisk oppstår interkulturelle møter og hva det gjør med publikum. Impaktstudier ser forbi publikumstall og avdekker hvordan publikum påvirkes av kunst- og kulturmøter. De avdekker hvilke følelser som settes i sving, hvilke sosiale effekter opplevelsen har, i dette tilfellet har man vært spesielt opptatt av om kunstopplevelsen har styrket forholdet til egen kultur og forståelsen for fremmede kulturer. Produsenten IKD tildeles prisen ”inkluderer flest” for sin inkluderende arbeidsmåte og sin innsats for å måle effekt av sitt arbeide. På dette området går IKD foran og viser vei.

Munch logo RGB

Neste praksis: Munchmuseet

Munchmuseet er nominert i alle fire kategorier; Øker mest, formidler best, inkluderer flest og neste praksis. De har hatt en jevn økning i publikumstilstrømming de senere årene, de tilbyr et mangefasettert formidlingsprogram til ulike målgrupper, de lykkes med å engasjere tradisjonelt vanskelige målgrupper som ungdom og unge voksne, og de arbeider innovativt med utvikling av analoge og digitale formidlingsformater. De vinner i kategorien neste praksis for sine ambisiøse målsettinger om å videre føre og toppe den positive utviklingen fram til i dag forbi åpningen av nytt museum i Bjørvika i 2020.

Munchmuseet er en strategisk sterk organisasjon. Publikumsutvikling handler om god, strategisk ledelse. De har siden 2010 vært inne i en omfattende omstillings- og utviklingsperiode som målt i besøkstall har gitt uttelling. Fra 2010 til 2018 øker de med hele 63% fra 125.000 til 204.000 besøkende. Nye grupper har kommet til, og museet framstår i dag, før de flytter, som et attraktivt og samtidig kunstmuseum som evner å sette Munch kunst inn i helt nye kunstneriske kontekster.

For å oppnå målsetningene for det nye Munchmuseet, gitt de rammebetingelsene, forventningene og krav som foreligger, er det gjennomført et omfattende strategiarbeid som blant annet nedfeller seg i en merkevarplattform som ligger til grunn for alt arbeid i Munchmuseet. Den utkrystalliserer seg i ulike delstratgier for kunstprogram og samling, konservering, sponsing, medlemsutvikling, publikasjoner, formidling. De har en klart og tydelig forståelse av hvilke målgrupper de skal henvende seg til og har som mål å oppnå et stabilt besøk på 500.000 i året i det nye Munchmuseet.