Den 14. juni ble årets NPU Priser delt ut på Rommen Scene.

NPU Prisen 2021

14.06.2021, 14:15 — 15:15

Rommen Scene / Zoom
01 npu prisen samlet
Arrangementet ble strømmet direkte via Zoom. Årets vinnere er Oslo-Filharmonien og Det Norske Teatret. Prisene ble delt ut på Rommen Scene 14. juni 2021 av leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Kristin Ørmen Johnsen. Les juryens begrunnelse her:

Årets vinnere er:

DNT vinner årets utvider

Årets Utvider: Det Norske Teatret

Fotograf: Torstein Lund Sperstad
Juryens begrunnelse:
Det Norske Teatret vinner NPU-prisen i kategorien «Utvider» for det langsiktige, strategiske, og dedikerte arbeidet med å gjøre teaterkunsten relevant og tilgjengelig for personer og grupper utenfor det etablerte teaterpublikummet i hovedstaden. Sentrale målgrupper er personer og grupper med flerkulturell bakgrunn og erfaring. Teatret utmerker seg ved å bygge opp mangfoldet fra grunnen, gjennom satsingen på skuespillerutdanningen Det Multinorske og etableringen av spillested på Rommen scene i Groruddalen. De viser gjennom dette at de tar grep for å styrke skapermangfoldet og innholdsmangfoldet i teaterverdenen, og søker aktivt etter et mer mangfoldig publikum. Juryen vil også vise til den digitale satsingen til DNT, som gjorde det mulig å delta smittefritt under pandemien. Dette har vært viktig for å senke tersklene for førstegangsbesøkende. De digitale direktestrømmingene av forestillinger nådde ut til et nytt publikum, herunder også personer med funksjonsvariasjoner, som ellers ikke kunne ha deltatt. Juryen er imponert over den grundige og vidtfavnende jobben som Det Norske Teatret har lagt ned gjennom flere år, og den åpenheten og risikoviljen de har vist i sitt nybrottsarbeid. Det er tydelig at mangfold er en kunstnerisk drivkraft for Det Norske Teatret.
OFO Vinner årets fornyer

Årets Fornyer: Oslo-Filharmonien

Fotograf: Torstein Lund Sperstad
Juryens begrunnelse:
Under pandemien har mange kulturaktører benyttet digitale kanaler og utforsket hvilke muligheter det åpner for – både for å opprettholde kontakten med sitt eksisterende publikum, men også for å nå ut til nye grupper. Noen har i større grad enn andre tenkt nytt rundt formidling av sin kunstform, og gjort en grundig jobb for å utvikle nyskapende innhold på det digitale formatets premisser. OFO utmerket seg i så måte. Gjennom en fremoverlent ledelse, og en sterk vilje i hele organisasjonen til å teste ut nye konsepter, har de gjennom flere prosjekter brutt ned barrierer som nye publikummere kan oppleve i møte med kunstmusikken. De har tatt utfordringene på alvor, og skapt engasjerende innhold av høy kunstnerisk kvalitet og gjerne med overraskende koblinger og ambassadører. Arbeidet har gitt imponerende resultat bl.a. med en stor økning i følgere på sosiale medier, der gjennomsnittsalderen er mye lavere enn blant de vante konsertgjengerne. Juryen berømmer hvordan et stort tradisjonelt orkester klarte å omstille seg på så kort tid, og tok nye grep for å nå bredere ut.

NPU Prisen

Pandemien har satt arbeidet med økt fysisk deltakelse på vent. I 2020 har det for mange vært nok å holde etablerte brukere engasjert under nedstenging og nedskalert tilbud på grunn av smittervernregler. Samtidig har digital programmering og formidling senket terskelen for deltakelse hjemmefra via skjerm, og skapt relasjoner til nye publikummere. Vi har nominert de som har utmerket seg over tid med langsiktige satsinger for å øke, forsterke eller utvide publikumsgrunnlaget, og de som kastet seg rundt og ga publikum et digitalt tilbud.

Om nominasjonene

NPUs administrasjon innstiller kandidater for juryen.

7 av årets 12 nominasjoner befinner seg i år i kategorien "fornyer", noe som speiler den ekstraordinære situasjonen under pandemien, og den digitale utprøvingen og omstillingen som har pågått for å holde kontakt med publikum og nå ut til nye grupper. 5 aktører er nominert i kategorien "utvider", som er den av prisene som gis for ekstraordinær innsats for å nå ut til eller inkludere nye, og underrepresenterte grupper - uavhengig av pandemi og nedstengning.

Vi har i år ikke nominert noen i kategoriene "øker" eller "forsterker", da mange institusjoner har vært stengt store deler av 2020 og starten på 2021. Den digitale omstillingen har riktignok ført til kolossal økt "reach", men mesteparten av det digitale innholdet som ble delt under nedstengningen var gratis og tilgjengelig gjennom sosiale medier. Det er ikke etablert bransjestandard for å måle digitale besøk via sosiale medier, noe som gjør det vanskelig å sammenlikne besøkstall. Det er foreløpig de aller færreste som har lagt digitale kulturopplevelser ut for salg, og som på den måten kan dokumentere antall besøkende.

Effekten av den digitale tilgjengeligheten via skjerm har både forsterket relasjonen til lojalt og etablert publikum som på grunn av pandemien ble fratatt muligheten til å besøke sine lokale kunst- og kulturinstitusjoner, og fjernet barrierer og åpnet dører for nytt publikum. Strømming av festspill, festivaler, konserter, museumsopplevelser og scenekunst har gjort det mulig å delta for folk som normalt ikke kan eller vil besøke det fysiske arrangementet, på grunn av lang reisevei, funksjonsvariasjoner eller manglende sosial tilhørighet til stedet.

De nominerte i kategorien "Fornyer"

Fullt orkester med paraplyer paa skoltegrunnskaien foto oddleiv apneseth

Bergen Filharmoniske Orkester

Arkivopptak og studioinnspillinger som trøst for utestengt publikum
Bergen Filharmoniske Orkester har vært nominert to ganger tidligere for sitt pionérarbeide med digital formidling. Det digitale konsertarkivet og appen Bergenphilive kom til nytte umiddelbart etter nedstengingen 12. mars. Deler av programmet ble raskt transponert over til digitale studio-produksjoner og nye digitale konsertserier ble utviklet i takt med nedlukking og gjenåpning av kulturlivet. Det første digitale tiltaket under pandemien som fikk stor oppmerksomhet var en video hvor alle orkestermusikerne, i hver sitt hjem, spilte inn sine stemmer til Harald Sæveruds Kjempeviseslåtten. Alle innspillingene ble gjort på Ipad ansatte i organisasjonen har fått av arbeidsgiver. I påsken 2020 kuraterte de et påskeprogram med daglige anbefalinger til publikum. Den største satsingen var konsertserien Close up – at a distance, spilt inn i Grieghallen som rent studio uten publikum.
Dnt villanda

Det Norske Teatret

Digitalt prionérarbeide - direktestrømmet teater
Det Norske Teatret De ønsker ikke å bli en «filmdistributør» og holder fast ved at teateropplevelsen i sitt vesen er analog og baserer seg på fysisk tilstedeværelse i salen. De var likevel allerede i ferd med å lansere en arena for digital formidling da pandemien startet. Høsten 2020 kunne de derfor tilby hybride arrangementer, eksklusivt for de 200 i salen, og samtidig ubegrenset og garantert smittefritt for de som satt hjemme og så på. Det Norske Teatret har gått foran og vist at det går an å selge billetter til teater hjemmefra, til glede for alle de som av ulike grunner ikke kan eller vil besøke teatret fysisk. Undersøkelser viser at de med dette når ut til et nytt publikum og inkluderer personer med funksjonsvariasjoner, samtidig som de har hatt inntekter i en periode da det fysiske tilbudet var stengt.
Fib merchandise

Festspillene i Bergen

Fra digital nødløsning med suksess til hybride festspill
Fra beslutningen om å avlyse det planlagte festspillet ble offentliggjort 7. april 2020 på grunn av pandemien, til programmet for den nye, digitale festivalen ble offentliggjort, gikk det fire uker. To uker senere åpnet det første heldigitale festspillet i Bergen. Forvandlingen var resultat av en storstilt reallokering av ressurser både på produksjonssiden og artistsiden. De mistet alle billettinntekter og enkelte sponsorer, men sparte samtidig produksjonsutgifter og leieutgifter til fysiske arrangement, som kunne brukes til å produsere digitale. De fikk enorm synlighet og økte deltakelsen nasjonalt og internasjonalt. I 2021 presenterer Festspillene i Bergen et hybrid program hvor fysiske og digitale møteplasser eksisterer side om side. Alle digitale arrangement er biletterte og publikum kan løse både enkeltbilletter og kjøpe festivalpass.
Munch

MUNCH

Digital outreach og innovasjon
For MUNCH satte pandemien fart i en digital satsing som var strategisk forankret og påbegynt. Nedstengningen åpnet et nytt rom for eksperimentering med formater. De akutte koronatiltakene ble utviklet for strategisk viktige målgrupper, med høy hastighet, uten sikkerhetsnett, med egne midler, enkle tekniske løsninger og Facebook som formidlingsplattform. De fikk helt uventet enorm respons. Erfaringen med hvor stor betydning lavterskeltilbud hadde for mange under panedmien har utvidet kvalitetsbegrepet. MUNCH har samtidig arbeidet mer langsiktig og kontrollert med digital innovasjon. Det arbeides blant annet med å utvikle helt nye digitale verktøy for medskapende formidling for skolebarn i hele Norge. Og det utvikles digitale utstillinger og opplevelser for et voksent, internasjonalt publikum. Museet er på vei mot en fremtid hvor det digitale formidlingstilbudet er likestilt med det analoge.
Download

Oslo-Filharmonien (OFO)

Digitalt gratistilbud som formidling og PR for orkestret og den klassiske musikken
12. mars var Oslo-Filharmonien midt inne i et jubileumsår. I arbeidet med å finne erstatninger for avlyste konserter ble det raskt utviklet en digital konsertserie ut fra en festivaltankegang. Den 22. april lanserte de Mellomspill – veien tilbake, en splitter ny digital konsertserie distribuert primært via sosiale medier. De gikk fra 5000 til 35 000 følgere på YouTube. Beethovens 9. ble strømmet 2,7 millioner ganger. OFO har som sin primære målsetting å bringe den klassiske musikken ut til folk, via podiet, i konsertsalen eller ute i det offentlige rom. Eksperimenteringen med kamera-produksjoner og digital formidling har ikke bare lært dem hvordan de kan nå enda lenger ut men hvordan de kan forsterke den analoge konsertopplevelsen. Erfaringene med Mellomspill vil prege den videre utviklingen av organisasjonen. Det har endret måten de tenker om både programmering, organisering og publikumsutvikling.
Hører du at alt blir bra igjen

Stavanger Symfoniorkester

Inspirasjon og gode musikkopplevelser under korona
SSO har forsterket sin tilstedeværelse og posisjon blant etablert publikum under pandemien gjennom å produsere fullverdig konsertinnhold de kunne nyte hjemmefra. Som første orkester i Norge startet de direktesendt strømming via Facebook torsdag 26. mars. Fra mars til juni spilte SSO 26 direktesendte konserter, 8 innspillinger, samt spilt over 40 utendørs konserter for beboere på sykehjem og bofellesskap og 25 «pop-up» konserter i regionen. Mandag 15. juni åpnet myndighetene for inntil 200 publikummere. SSO utsatte, i samråd med musikerne, sommerferien for å spille tre konserter for våre abonnenter samme dag. Som en følge av SSOs utendørs sykehjemskonserter, fikk vi i samarbeid med Stavanger kommune og Sølvberget, Stavanger kulturhus, etablert egen TV-kanal for kommunens alders- og sykehjem. SSO sender ukentlig konsert på TV-kanalen.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)

Digital kompetanseheving og publikumsutvikling
Stiklestad Nasjonale Kultursenter formidler Norges politiske, kulturelle og åndelige arv etter slaget på Stiklestad i 1030. Da kulturlivet stengte 12. mars, hadde de ingen digital strategi å lene seg på. Holdningen var at «dette kan vi ikke, så det må vi prøve». De fikk opp et digitalt formidlingstilbud etter «prøve og feile»-metoden, basert på interne krefter. De fikk positiv respons fra publikum i regionen, nasjonalt og fra utlandet, og ser tilbake på den digitale eksperimenteringen under nedstengingen som stimulerende og utviklende. Filmmediet har gitt dem muligheten til å formidle anlegget og samlingene på måter som ikke kan gjøres i en vanlig omvisning. Den digitale satsingen gjorde at de unngikk å permittere formidlere. De vil fortsette å tilby både barn og unge og et allment kulturinteressert publikum digitalt innhold, og har med tilskudd fra Trøndelag fylkes digitale innovasjonsordning inngått avtale om å utvikle et digitalt tilbud via Den kulturelle skolesekken.

De nominerte i kategorien "Utvider"

Rommen anne valeur

DNT / Rommen Scene

Strategisk og langsiktig arbeid med flerkultur i teatret
Det Norske Teatret har siden 2012 investert i utvikling av kunstneriske rammevilkår for et flerkulturelt program. De har etablert skuespillerutdanning for personer med familiebakgrunn utenfor Europa; (Det Multinorske), gitt skuespillere fra utdanningen roller i ulike produksjoner på teatret, og samarbeidet med ulike kunstnere med flerkulturell bakgrunn for eksemple i Blokk til Blokk og Tante Ulrikkes vei. Sist men ikke minst har de etablert seg med et fast tilbud på Rommen Scene, i den bydelen i Norge med flest personer med flerkulturell bakgrunn. Høsten 2021 får Rommen scene egen kunstnerisk leder. Belinda Braza programmerer aktiviteten med formål om å øke deltakelsen fra lokale medskapere og publikum.
HT

Hålogaland Teater

Relæxt teater for folk med funksjonsvariasjoner
Hålogaland Teater har tatt et britisk programkonsept tilrettelagt for personer med funksjonsvariasjoner til Norge. Relæxt teater anerkjenner at teatrets fysiske rammer, sosiale møteplasser og audiovisuelle virkemidler kan representere barrierer for personer med angst, ME, rullestolbrukere eller personer med kognitive variasjoner. Ved å tilpasse deler av programmet åpner HT opp for personer som aldri har kunnet nyte de offentlig finansierte kunst- og kulturgodene. HT har fått med seg flere samarbeidspartnere i Nord og følgeforskning vil vise effekter av arbeidet. HT håper at andre teatre og kulturinstitusjoner vil la seg inspirere til å gjøre det samme.
Nitja

Nitja

Medskapende metode styrker både lokalmiljøet og kunstsentrets posisjon
Nitja (tidliere Akershus kunstsenter) er nominert i kategorien utvider for sitt 10 år lange arbeid for å gjøre samtidskunsten relevant og nærværende for befolkningen på Lillestrøm, inkludert grupper som står i fare for kulturell eksklusjon, samtidig som kunstsentret gradvis har styrket sin posisjon i kunstfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Nitja nomineres for sitt medskapende og inkluderende arbeid med publikumsutvikling gjennom kunstnerisk utvikling i samarbeid med barnehager, skoler, kirken, frivilligheten, historielaget, Morgenstellet (rehabiliteringssenter for rusavhengige) og Norasonde læringssenter.
Tr AP

TrAP

Trap som tilrettelegger for kunst- og kulturmøter mellom majoriteten og minoriteter i det flerkulturelle Norge
Transcultural Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for mangfold i norsk kulturliv. De skaper og med-skaper produksjoner for, av og i det flerkulturelle Norge, innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur. De ko-kuraterer utstillinger med museer og støtter og løfter initiativer som enkelte kunstnere og kuratorer kommer til dem med. Fx Polsk filmfestival eller møteplassene under headingen "Det er hardt å være araber" - et prosjekt som bidrar til å løfte fram nye arabiske stemmer innen film, musikk, kunst. Nøkkel til byen er et program for publikumsutvikling som setter i gang samtaler mellom norske kunst- og kulturinstitusjoner og de gruppene som besøker dem sjeldent.
Must Foto Pål Christensen

MUST

Inkluderende forskning og formidling - MUST gir unge fra fattige familier en plass i kulturlivet
Museum Stavanger arbeider strategisk med å være aktuelle og relevante for andre enn den rike og velutdannete norske middelklassen. I prosjektet "Verdens rikeste land" utvidet de museets samlinger til å omfatte tingene til unge fra fattige familier i vår tid. Prosjektet jobbet medskapende med de unge, forsket på deres livssituasjon, og har dokumentert funn i form av rapporter, videoer, en kortfilm og en utstilling. Den medskapende og involverende metoden utviklet i prosjektet danner grunnlag for videre arbeid med forskning og formidling i museet. Prosjektet har bidradd til økt selvrespekt blant deltakerne, og satt søkelys på et økende samfunnsproblem.

Juryen

Silje Gripsrud
Silje Gripsrud
B48 E1 B05 DA67 456 C 8 A2 E E94 F9 DB0017 E 1 201 a
Marianne Dyrnes Vallat
F09 A3627 DDA8 4415 A813 2 EF0305 B7 A4 E 1 201 a
Liv Ramskjær
Danby Choi foto Jan T Espedal Aftenposten 2
Danby Choi

Kategoriene

NPU prisen Utvider ikon

Utvider

Nominerte og vinnere kan dokumentere økt engasjement og deltakelse i under-representerte befolkningssegmenter med bestemt sosiodemografisk profil.

NPU prisen Fornyer ikon

Fornyer

Nominerte og vinnere kan vise til planlagt eller gjennomført utprøving av nye og innovative måter å arbeide på, for å oppnå økt, forsterket eller utvidet publikum.

NPU prisen Øker ikon

Øker

Nominerte og vinnere kan dokumentere betydelig økning i fysisk eller digital deltakelse, uavhengig av sosiodemografisk profil.

NPU prisen forsterker ikon

Forsterker

Nominerte og vinnere kan dokumentere forsterket relasjon eller utvidet engasjement blant etablert publikum, uavhengig av sosiodemografisk profil.

«Det er ingen som ser en Beethoven-video på Youtube og tenker at nå trenger jeg ikke å gå i Oslo Konserthus»

De nominerte har presentert seg i NPU-webinar i desember 2020 og mars 2021. Siste pulje presenterer seg 26. mai. Videoer legges ut umiddelbart etter webinaret.

Se opptak av prisutdelingen her