Publikumsutvikling i Viken

Viken fylkeskommune
Tekst: NPU
Viken og NPU har samarbeidet om å utvikle et kurs i strategisk publikumsutvikling – med fokus på mangfold, representativitet og et ungt publikum. Kurset avholdes for kulturinstitusjoner i Viken, arrangert av Viken Fylkeskommune, med faglig innhold og foredrag fra NPU ved Ingrid Handeland og Svend Aavitsland.

Mangfold blant et ungt publikum i Viken

Over 50 representanter fra kulturinstitusjoner og sektor i Viken deltok på første kurssamling i publikumsutvikling, som Viken Fylkeskommune arrangerte i september. Fokuset har vært på mangfold blant et ungt publikum. Fagansvarlig for publikumsutvikling i Viken Fylkeskommune, Tormod Gangfløt, sier at det store antallet deltakere viser at kurset treffer et behov i kulturfeltet for å lære mer om strategisk publikumsutvikling. Tilbakemeldingene fra deltakerne så langt har vært svært gode.

"Vi er ekstra fornøyde med at kurset gir praktisk kompetanse og en lettfattelig oppskrift til kursdeltakerne på hvordan strategisk planlegge for å nå ønskete publikumsgrupper."

Tormod Gangfløt sier også at kursdeltakerne nyter godt av at NPU har utviklet en guide til publikumsutvikling til kurset, som også bygger på beste praksis internasjonalt. Denne håndboken i strategisk publikumsutvikling er en del av kursmateriellet.

Håndboken er ikke bare innrettet mot en ung målgruppe, men vil kunne brukes for å planlegge strategisk for alle typer publikumsgrupper. Håndboken oppfordrer sterkt til tverrfaglig engasjement i organisasjonen rundt denne prosessen. En revidert versjon av den nye håndboken i strategisk publikumsutvikling vil bli tilgjengelig for NPUs medlemmer i starten av 2022.

Fylkeskommunen som samfunnsutvikler

Viken Fylkeskommune viser at de tar rollen sin som samfunnsutvikler på alvor. Ved å arrangere et kurs i publikumsutvikling for kulturaktørene i fylkeskommunen, viser de vei for resten av feltet. Arrangørene i Viken er helt sentrale for å nå ut til et mer mangfoldig publikum. Det er mye å hente for arrangørene gjennom å få nyttig kompetanse, innsikt, verktøy og nettverk i strategisk publikumsutvikling.

Publikumsutvikling som verktøy i mangfoldsarbeid

Publikumsutvikling er en av kulturlivets løsninger på behovet for mangfold. Publikumsutvikling forstås og praktiseres på ulike måter i kulturlivet. På institusjonsnivå handler publikumsutvikling ofte om å utvide publikumsgrunnlaget, for eksempel gjennom å arbeide strategisk og målrettet for å inkludere flere unge med minoritetsbakgrunn. På sektornivå handler det om å sikre at alle grupper i samfunnet har tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet. Offentlige tilskuddgivere i stat, fylke og kommune arbeider gjennom institusjonene for å oppnå noen bestemte kulturpolitiske mål. Måten de gjør dette på kan variere. I Viken har man valgt å motivere aktørene/institusjonene til å arbeide mer strategisk og målrettet med publikumsutvikling gjennom å tilby dem analyse og kompetanse, i samarbeid med NPU.

Kurset har som mål å få med aktører over hele Viken og samtidig lage en ramme rundt kurset som oppleves som nært, effektivt og anvendbart. Å styrke kompetansen innen publikumsutvikling blant de regionale kunst- og kulturaktørene er viktig, fordi publikumstiltak er et av de viktigste verktøyene for å skape økt deltakelse, og for å stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv.

Om kurset

Læringsutbyttet for kurset er at deltakerne skal få kompetanse til å bygge en publikumsutviklingsstrategi tilpasset sin organisasjon.


Herunder har deltakerne følgende læringsmål:

1. Kursdeltakerne skal få en felles forståelse for hva publikumsutvikling er.

2. Kursdeltaker skal med utgangspunkt i guide til publikumsutvikling (kapittel 2 i håndboken) kunne identifisere de seks fasene i den planprosessen, med tilhørende verktøy.

3.Kursdeltakerne skal ha forstått hvor avgjørende det er for å oppnå en målbar endring i publikumsgrunnlaget at en tverrfaglig gruppe jobber med strategien, og at kunstnerisk toppledelse initierer eller er direkte involvert i prosessen.

KURSSDATOER:

  • 29. september 2021, kl 1000-1500
  • 26. oktober 2021, kl 1200-1500
  • 28. oktober 2021, kl 1200-1500
  • 20-21. januar 2021, to hele dager med overnatting (studietur som vil gi deltakerne matnyttige «Best Practice» verktøy, inkludert foredrag.)

Samarbeidspartnere

Viken fylkesvåpen skjerm svart RGB
Norstat
Morris Hargreaves Mc Intyre