Publikumsutvikling i Vestfold

Vestfold fylkeskommune vil vite hvordan ulike grupper i befolkningen forholder seg til eksisterende kunst- og kulturtilbud, og hva som motiverer ulike grupper til å oppsøke de ulike tilbudene. NPU vil bistå i prosessen med å utvikle og gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen skal i felt høsten 2018 og rapport skal foreligge i desember. 

Formålet med undersøkelsen

Undersøkelsen skal gi svar på hvilke behov og forventninger ulike publikumsgrupper i regionen har i forbindelse med kunst-og kulturdeltakelse, og hvilken kjennskap og relasjon de har til sentrale kulturaktører i Vestfold. Målet er å bli bedre i stand til å utløse potensialet for deltakelse i ulike grupper. Våre undersøkelser har som mål å avdekke årsakene og potensialet for deltakelse i ulike grupper basert på deres behov og preferanser. Denne tilnærmingen krever en miks av kvantitativ og kvalitativ metode.

Undersøkelsen gir beslutningsgrunnlag for utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i regionen. Den kartlegger markedet - eksisterende og potensielt - for ulike typer kunst og kulturopplevelser; herunder ulike innholdstyper, formidlingsformer og –formater som trigger ulike typer publikum. Den kartlegger også hvilke budskapstyper og kanalvalg de ulike gruppene benytter. Gjennom en kombinasjon av kvantitative og kvalitative teknikker avdekkes behov i markedet på en måte som gjør det lett for institusjonene å forstå og identifisere seg med ulike publikumsgruppers behov. På denne måten blir de ulike bransjeaktørene bedre i stand til å innrette sitt programtilbud og sine formidlingsformer til ulike deler av befolkningen.

Undersøkelsen vil gi kulturinstitusjonene innsikt i sin posisjon i kulturmarkedet i Vestfold, og vise hvor det er potensiale for økt kryssbruk mellom institusjoner.

Undersøkelsen kan bli en 0-punktsundersøkelse, som helt eller delvis kan gjentas i fremtiden, for eksempel med 3 eller 5 års mellomrom og således måle kulturinstitusjonenes og publikums-sammensetningens utvikling over tid.

Undersøkelsen vil bli utformet på en måte som gir sammenligningsgrunnlag i forhold til andre regioner og institusjoner. Vi har gjort tilsvarende undersøkelser i Oslo (2013) Innlandet (2016) Akershus (2016) og Bergen/Hordaland (2017). 

 

Tidslinje

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 2015-2019 vedtar å gjennomføre markedsundersøkelse.

2018-01-29

Forprosjektering starter

NPU og Opinion møter arbeidsgruppa i Vestfold fylkeskommune for å starte innsirklingen av hovedtema og oppbygging av undersøkelsen. 

2018-04-13

Kulturkonferanse

Vestfold fylkeskommune arrangerer kulturkonferanse med publikumsutvikling som tema. NPU holder foredrag om publikumsanalyse og -utvikling. 

2018-05-24

Partnere