Vestfold Atlas 2018

Vestfold fylkeskommune ville vite hvordan ulike grupper i befolkningen forholder seg til eksisterende kunst- og kulturtilbud, og hva som motiverer ulike grupper til å oppsøke de ulike tilbudene. NPU utviklet i samarbeid med Opinion en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse som rapporten bygger på.

Formålet med undersøkelsen

Undersøkelsen gir svar på hvilke behov og forventninger ulike publikumsgrupper i regionen har i forbindelse med kunst-og kulturdeltakelse, og hvilken kjennskap og relasjon de har til sentrale kulturaktører i Vestfold. Målet er å bli bedre i stand til å utløse potensialet for deltakelse i ulike grupper. Våre undersøkelser har som mål å avdekke årsakene og potensialet for deltakelse i ulike grupper basert på deres behov og preferanser. Denne tilnærmingen krever en miks av kvantitativ og kvalitativ metode.

Undersøkelsen gir beslutningsgrunnlag for utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i regionen. Den kartlegger markedet - eksisterende og potensielt - for ulike typer kunst og kulturopplevelser; herunder ulike innholdstyper, formidlingsformer og –formater som trigger ulike typer publikum. Den kartlegger også hvilke budskapstyper og kanalvalg de ulike gruppene benytter. Gjennom en kombinasjon av kvantitative og kvalitative teknikker avdekkes behov i markedet på en måte som gjør det lett for institusjonene å forstå og identifisere seg med ulike publikumsgruppers behov. På denne måten blir de ulike bransjeaktørene bedre i stand til å innrette sitt programtilbud og sine formidlingsformer til ulike deler av befolkningen.

Undersøkelsen vil gi kulturinstitusjonene innsikt i sin posisjon i kulturmarkedet i Vestfold, og vise hvor det er potensiale for økt kryssbruk mellom institusjoner,

Undersøkelsen er utformet på en måte som gir sammenligningsgrunnlag i forhold til andre regioner og institusjoner. Vi har gjort tilsvarende undersøkelser i Oslo (2013) Innlandet (2016) Akershus (2016) og Bergen/Hordaland (2017).Vi gjør en tilsvarende undersøkelse av befolkningen i Troms og Finnmark våren 2020 på oppdrag fra Hålogaland Teater.

 

Tidslinje

Endelig rapport levert

Rapport med anbefalinger overlevert Vestfold fylkeskommune.

2018-11-20

Funn presentert på NPU-konferansen 2018

12. november ble hovedfunn presentert på konferansen. Se presentasjonen her

2018-11-12

Kvalitativ undersøkelse

Den kvalitative delen besto av av to moderatorer dybdeintervjuet med 12 personer 16. september 2018 i Tønsberg. Personene var screenet mtp segment-tilhørighet.

2018-09-16

Feltarbeid del 1 ferdig

Den kvantitative delen av undersøkelsen gikk i felt til et representativt utvalg av befolkningen i Vestfold i perioden 12.juli til 30. august.

2018-08-30

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 2015-2019 vedtar å gjennomføre markedsundersøkelse.

2018-01-29

Forprosjektering starter

NPU og Opinion møter arbeidsgruppa i Vestfold fylkeskommune for å starte innsirklingen av hovedtema og oppbygging av undersøkelsen.

2018-04-13

Kulturkonferanse

Vestfold fylkeskommune arrangerer kulturkonferanse med publikumsutvikling som tema. NPU holder foredrag om publikumsanalyse og -utvikling.

2018-05-24

Rapporter

sortert etter dato tittel

Partnere