Akershus Atlas 2016

by NPU — 2016-11-14

Akershus fylkeskommune satser på FoU innenfor kunst- og kulturområdet, som et ledd i arbeidet med publikumsutvikling. De har inngått samarbeid med NPU om gjennomføring og formidling av en større befolkningsundersøkelse som gir svar på hvilke behov og forventninger ulike typer publikum har i forbindelse med kunst- og kulturdeltakelse, og hvilke kjennskap de har til sentrale kulturaktører i Akershus. For å få bedre innsikt i innvandrerbefolkningens bruk og holdninger til kulturinstitusjoner og kulturtilbud, har vi i tillegg til befolkningsundersøkelsen gjennomført en kvalitativ studie av unge med innvandringsbakgrunn. Begge undersøkelser er gjort i samarbeid med Opinion. Rapportene ligger nedlastbare i bunnen av denne artikkelen.

Brukerpanelet YOICE!

Akershus fylkeskommune ønsker å utvikle kunnskapsgrunnlaget videre når det gjelder unge i alderen 15-29 i hele fylket. Det ønskes etablert et representativt brukerpanel bestående av ungdom og unge voksne som kan benyttes til å undersøke engasjementet rundt eksisterende tilbud og nye konsepter på målgruppen. Det er et tiltak med forankring i handlingsplan for 2017 og 2018 når det gjelder kunnskapsutvikling, inkludering og kulturell deltakelse blant unge og bygger videre på innsikt fra den kvalitative undersøkelsen som ble gjennomført i 2016 om Unge med innvandringsbakgrunn.

Brukerpanelet skal gi kommunen og kulturinstitusjonene i Akershus bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle strategier for hvordan de inviterer inn unge personer med og uten innvandrerbakgrunn – og utforske hva som skal til for å lykkes med flerkulturelle kunst og kulturtilbud.

Det er et prioritert mål for Akershus fylkeskommune å stimulere til nyskapende kunst- og kulturprosjekter for unge målgrupper. DKS og Ung kultur møtes (UKM) er en viktige tilbud som skal videreføres og videreutvikles. Brukerpanelet vil gi rom for å teste hvordan tilbudet mottas i målgruppene og bidra til medskapende utvikling av tilbudet. Det er et mål at regionale kunst- og kulturaktører skal drive en nyansert formidling for barn. Brukerpanelet vil bli benyttet til å teste innovative formidlingskonsepter på målgruppen.

Akershus fylkeskommune ønsker å kartlegge den unge befolkningens behov og forventninger knyttet til kunst- og kulturdeltakelse, herunder kjennskap til og engasjement knyttet til bruk av eksisterende og planlagte tilbud. Det ønskes å etablere en kanal for dialog mellom kommunen og dens tilskuddsmottakere mot målgruppen, slik at eksisterende og potensielle tilbud og konsepter kan testes direkte på målgruppen.

Brukerpanelet skal benyttes til å teste konsepter og tilbud fra ulike tilskuddsmottakere, slik at tilbudene og konseptene kan justeres og tilpasses brukernes behov. Det skal bidra til å identifisere ulike unge brukersegmenter, og på denne måten gi et bedre beslutningsgrunnlag hva gjelder fremtidig publikumsutvikling, både for Akershus fylkeskommune og for kulturinstitusjoner i regionen.

Det skal gjennomføres månedlige diskusjoner (12) og minimum 3 aktiviteter per halvår. Aktiviteter avtales nærmere med oppdragsgiver, men tar utgangspunkt i de publikums-utviklings-konseptene som har fått tilskudd av fylkeskommunen i 2017.

 

Tidslinje

Rekruttering av unge til YOICE!

Rekrutteringen av et representativt utvalg av unge i Akershus starter.

2018-02-15

AFK Nettverk for publikumsutvikling

Akershus fylkeskommune har etablert nettverk for publikumsutvikling og setter av 700.000 i stimuleringsmidler i 2016. I dag møtes institusjonene i nettverket for første gang og vi hadde æren av å sparke det hele i gang. Blir spennende å se hva Bærum KulturhusUllensaker Kulturhus, Lørenskog Hus, Asker kulturhus, OscarsborgOperaen, Henie Onstad Kunstsenter, Lillestrøm Kultursenter, AKERSHUS KUNSTSENTER, Akershus musikkråd, Akershus Teater, Akershus Amatørteaterråd, Enebakk Bibliotek, Smia Galleri, Fylkesbiblioteket i Akershus, Skedsmo bibliotek, Lørenskog bibliotek kommer opp med av gode tiltak og samarbeidsprosjekter!

2017-03-23

Biblioteklederseminar

Vi presenterer hovedfunn i den etnografiske undersøkelsen av Unge med innvandringsbakgrunn utenfor EØS og leder workshop hvor deltakerne reflekterer over tiltak, samarbeidsformer og innholdstyper som kan egne seg i arbeidet med å engasjere flere i målgruppa.

2017-02-17

Akershus kulturforum på SAS-hotellet

Undersøkelsen presenteres for institusjonene i Akershus kulturforum.

2016-11-18

Seksjonsledermøte på Ingensteds

Undersøkelsene presenteres for seksjonsledermøtet i AFK. Egil Bjørnsen setter publikumsutvikling i et sosiologisk perspektiv, Ingrid E. Handeland leder workshop som har til hensikt å få fram ideer til publikumsutviklingsprosjekt i de ulike seksjonene.

2016-11-16

Analyse

Analysen foretas av NPU og Opinion.

2016-10-01

Feltarbeid

Feltarbeidet formidles av Opnion og utføres av Norstat.

2016-09-01

Undersøkelsene utvikles

I august utformes spørreskjema for befolkningsundersøkelsen av NPU.

2016-08-01

Innspillsmøte på Kulturhuset

Vi arrangerer rundebordskonferanse med institusjoner som skal delta i undersøkelsen.

2016-05-19

Kontraktsmøte

Det skal gjennomføres en web-basert kvantitativ befolkningsundersøkelse og en etnografisk kvalitativ undersøkelse blant unge med innvandringsbakgrunn.

2016-04-22

Presentasjon for kulturseksjonen i AFK

Undersøkelsen presenteres for DKS, Mediefabrikken og Fylkesbiblioteket i fagdag utviklet av NPU.

2016-11-16

Rapporter

sortert etter dato tittel

Partnere