PERFORMA

Prosjektet har hatt fokus på kunnskapsbygging gjennom kvantitative og kvalitative befolkningsundersøkelser, publikums-samtaler og bransje-research. Funn og læring presenteres i fire ulike delrapporter, en artikkel, et essay og en sluttrapport til departementet, hvor det blant annet reflekteres over ulike typer publikumsutvikling, og gis anbefalinger med tanke på videre arbeid med kulturell inkludering.


delrapporter:

· Rapport 1: Oslo Atlas del 1 – en segmenteringsanalyse av markedet for musikk- og scenekunst

Denne rapporten beskriver funn fra en omfattende online befolkningsundersøkelse i Oslo og Akershus september 2013. I denne testet vi blant annet ut en segmenteringsmodell som tar sikte å avdekke ulike publikumstypers behov i møte med kunst- og kulturinstitusjoner. Modellen har stimulert institusjonene til nytenkning når det gjelder kommunikasjon med ulike publikumsgrupper.

· Rapport 2: Oslo Atlas del 2 – segmenttilhørighet og barrierebilder i grupper med lav inntekt

Som en oppfølging av ovenfornevnte kvantitative spørreundersøkelse gjennomførte vi i november 2013 med ikke-brukere av musikk- og scenekunst med lav inntekt. Rapporten baserer seg på disse, samt et dypdykk i data fra den kvantitative undersøkelsen.

· Rapport 3: Utviklingssamtaler med nytt publikum

Innholdet i rapporten presenterer resultater fra en kvalitativ undersøkelse i form av fokussamtaler med 78 personer som med utgangspunkt i Performaprosjektet besøkte partnerinstitusjonene for første gang. Utviklingssamtaler med nytt publikum er en pilot for dialog med første-gangs-besøkende utviklet innenfor rammene av Performaprosjektet.

· Rapport 4: Kunst som formidling

Den siste rapporten er basert på intervjuer med ledere for pedagogiske avdelinger ved ulike musikk- og scenekunstinstitusjoner i Berlin. I disse institusjonene satses det tungt på kunstnerisk basert formidling, og det arbeides med kulturell inkludering gjennom medskapende prosjekter.


Annen kunnskap


I tillegg til disse fire rapportene har vi samlet og delt kunnskap om kulturell inkludering gjennom ett nordisk og ett internasjonalt utvekslingsprogram.

· Kreativ KulturDialog

Vi har deltatt i et skandinavisk nettverk av scenekunstnere for å undersøke om kunstnerisk inkludering og medskaping med personer fra ulike samfunnsgrupper fører til større interesse blant disse til å delta som publikum. I dette prosjektet har det kommet til overflaten negative holdninger til publikumsutvikling forstått som en form for markedsretting hvor fokus er på publikum som kunder. Essayet "Gjennom ordene" reflekterer over disse holdningene, og finnes nedlastbart på under Prosjekter/Kreativ kulturdialog.

· Open All Areas

Parallelt med Performaprosjektet har NPU deltatt i et internasjonalt mobilitetsprogram gjennom Audiences Europe Network. I dette prosjektet har vi blitt kjent med institusjoner og prosjekter som har hatt kulturell inkludering som mål. Performaprosjektets partnere deltok på nettverkssamling i København i juni 2013. Da det europeiske nettverket deretter møttes i Oslo i oktober 2013 var Performaprosjektet hovedcase. Rapporter finnes nedlastbare på nettsidene under Prosjekter/Open All Areas.

· Fordommer om Scenekunst

På oppdrag fra CODA skrev Ingrid E. Handeland i NPU en artikkel om hva Performaprosjektet hadde lært oss om folks fordommer om scenekunst og dans spesielt. Artikkelen kan lastes ned under.

 

Tidslinje

Performa 2012

Styringsgruppen bestående av Norsk publikumsutvikling, Norsk kulturråd og Norsk Teater og Orkesterforening møtes første gang i juni. I oktober starter arbeidet med å engasjere partnerinstitusjoner.

2012-06-06

Performa 2013 første halvår

Vi innleder samarbeidet med Morris Hargreaves McIntyre. Undersøkelsen Oslo Atlas utformes. Formidlingen av prosjektet starter.

2013-06-30

Performa 2013 andre halvår

Høsten 2013 gjennomfører vi befolkningsundersøkelsen Oslo Atlas. Performaprosjektet møter Audiences Europe Network, vi gjennomføre fokusgrupper med lav inntekt og vi utarbeider portretter av kultursegmentene i Oslo.

2013-12-31

Performa 2014 første halvår

Oslo Atlas ferdigstilles. Arbeidet med å forankre og formidle funnene i Oslo Atlas starter. Fokus på tverrfaglig forankring av prosjektet internt i institusjonene. Formidling av funn på konferanser og i work-shops.

2014-07-31

Performa 2014 andre halvår

Arbeidet med intern og ekstern formidling av funn fortsetter. Tverrfaglige arbeidsgrupper internt i institusjonene har fokus på utvikling av dialogmøter med ikke-brukere. Formidling av funn på ulike konferanser og work-shops.

2014-12-31

Performa 2015 første halvår

Utviklingssamtaler med nytt publikum utvikles og testes som pilot for dialogmøter med førstegangsbesøkende. Ny empiri om ikke-brukere som møter musikk- og scenekunsten for første gang.

2015-07-01

Performa 2015 andre halvår

Utviklingssamtaler med nytt publikum formidles under NPU-konferansen på Kilden 22. september. Vi analyserer og reflekterer over prosjektet. Mitt Publikum-prosjektet tar sikte på å løfte resten av NTO-feltet til samme kunnskapsnivå.

2015-09-22

Performa 2016

Prosjektperioden er avsluttet og sluttrapport leveres til departementet 3. mars, men Performa fortsetter å prege NPUs arbeid. NPU-konferansen 2016 heter Kulturelt ansvar - og løfter blant annet debatten om kulturell inkludering.

Rapporter

sortert etter dato tittel

Partnere