Essens og tilhørighet

by NPU — 2020-03-09

Essens og tilhørighet er et program for publikumsutvikling ved Hålogaland teater. Tittelen henspeiler på de to mest scenekunstvante segmentene i den segmenteringsmodellen som benyttes.

Culture Segments er et segmenteringssystem skapt av Morris Hargreaves McIntyre (MHM). Det brukes av aktører innenfor kunst- og kulturfeltet i store deler av den engelsktalende verden og Skandinavia. Systemet kan brukes til å målrette alle deler av tilbudet, både program og kommunikasjon. NPU har siden 2013 samarbeidet med MHM om kartlegging av kulturmarkedet i Norge. Samarbeidet går ut på at vi benytter MHMs segmenteringsmodell i våre befolkningsundersøkelser.

Vi har benyttet MHMs segmenteringsverktøy i seks befolkningsutvalg tidligere: Oslo/Akershus i 2013, Hedmark/Oppland i 2016, Akershus i 2016, Hordaland i 2017, Vestfold i 2018 og Oslo igjen i 2018.

Norsk publikumsutvikling har ansvaret utviklingsprogrammet med oppstart januar 2020 og avslutning i desember 2020. Målet er å utvide publikumsgrunnlaget for Hålogaland Teater (HT) gjennom innsikt i etterspørselen etter kunst og kultur generelt og teater/scenekunst spesielt i befolkningen, og blant HTs publikum i Troms og Finnmark. Innsikten skal brukes til å legge en handlingsplan for publikumsutvikling. Handlingsplan utarbeides på bakgrunn av de funnene som gjøres i undersøkelsen.

 

Tidslinje

Strategiworkshop

Vi definerer målsettinger og tiltak for å øke oppslutning i ulike strategisk viktige segmenter basert på innsikt fra undersøkelsen.

2020-12-14

Publikumsundersøkelse

Undersøkelsen er en del av PUBDATA-prosjektet og funn herfra beriker kunnskapsgrunnlaget før strategi for publikumsutvikling legges.

Rapport

Rapport i powerpointformat utarbeides på bakgrunn av workshop i samarbeid med Opinion.

2020-06-22

Dataworkshop

Data og funn fra den kvantitative og kvalitative delen av undersøkelsen presenteres for ledergruppen.

2020-05-25

Dybdeintervju med utvalgte segmenter

Dybdeintervjuer med personer om ikke har besøkt HT, eller som går veldig sjelden, men som oppgir å være interessert i HT/Teater. Intervjuobjektene screenes på Culture Segments.

2020-04-20

Befolkningsundersøkelse

Det gjennomføres en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen i Troms og Finnmark. Undersøkelsene segmenterer befolkning og publikum ihht Culture Segments-metoden.

2020-03-02

Workshop ved oppstart

NPU gjennomfører en workshop med ledelsen av teatret og ansatte i markeds- og kommunikasjonsavdelingen. For å avdekke behov og etablere felles forståelse overordnete mål for publikumsutvikling på HT 2020-2022.

2020-02-10

Partnere