Vi samarbeider med Opinion

by NPU — 2017-01-27

Vi styrker analyse-kapasiteten gjennom samarbeid med Opinion

Siden oppstarten av NPU-undersøkelser i januar 2016 har fire regionteatre, Akershus fylkeskommune og en institusjonsklynge i Bergen benyttet seg av våre analyse-tjenester. Vi får stadig flere henvendelser om undersøkelser. Nå styrker vi kapasiteten gjennom samarbeid med Opinion.

NPU undersøkelser ble lansert for ett år siden. Hordaland Teater, Teater Innlandet, Sogn og Fjordane Teater og Nordland Teater har siden gjort befolkningsundersøkelser gjennom NPU. Det samme har Akershus fylkeskommune, på vegne av sine kulturtilbydere. De har både kartlagt befolkningens kulturvaner og –interesser, samt gjort en inngående studie av unge med minoritetsbakgrunn, og hvordan de relaterer til kulturtilbudene i kommunen. Ved inngangen til 2017 står vi foran et stort feltarbeid i Hordaland, hvor 17 institusjoner har gått sammen, med støtte fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, om å kartlegge ulike typer kunst- og kulturpublikum. Det kommer stadig nye henvendelser fra medlemmer som ønsker å gjøre undersøkelser og aktører som inviterer oss inn i anbudskonkurranser. Det er større etterspørsel en vi klarer å møte og vi må derfor utøke kapasiteten, forklarer Ingrid E. Handeland. Dette er bakgrunnen for at vi nå inngår samarbeid med Opinion.

- Målsettingen er å utvikle undersøkelser som er skreddersydd for kulturfeltet, som kan deles med hele feltet, og som kan tas i bruk på operativt nivå i det daglige arbeidet med å engasjere nye og andre typer publikum enn de som vanligvis benytter de offentlig finansierte tilbudene. Vi arbeider med å finne gode måter å segmentere kulturmarkedet, og vil utvikle metoder for å undersøke alle de tre hovedutfordringene i kunst- og kulturlivet når det gjelder publikum: hvordan styrke relasjonen til eksisterende brukere, hvordan utvikle nye markeder, og hvordan inkludere de som faller utenfor, og som institusjonen føler et spesielt ansvar for.

Opinion er et full-servicebyrå som dekker alle former for undersøkelser og metoder, herunder befolkningsundersøkelser, brukerundersøkelser, reklametesting, har spesielt gode kvalifikasjoner innen kultursektoren og har spesialkompetanse innen publikumsundersøkelser, omdømmeundersøkelser og kultursponsing.

Opinion har også gjennomført (blant annet via innfusjonerte Perduco/Perduco kultur AS) en rekke omdømmeanalyser og publikumsundersøkelser for kulturinstitusjoner som Hålogaland Teater, Dansens Hus, Norsk kulturminnefond, Vestfoldmuseene, Rogaland Teater, Tou Scene, Stavanger Symfoniorkester, Nationaltheatret, Stavanger Konserthus, Kulturhistorisk Museum og Norges Museumsforbund, Festspillene i Bergen, Forsvaret Musikk med flere. I tillegg Kulturdepartementet, Finans­departementet, Nærings- og handelsdepartementet, Norges forskningsråd, NRK TV, NHO, LO, Dagens Næringsliv, Handelshøyskolen BI (v/Senter for kulturnæringer), Telenor med flere.