Oslo-folk flest liker kunst i byens offentlige rom

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-03-27

To store begivenheter kommer til å prege Oslos byrom i 2019 når Vigelandsjubileet og OsloBIENNALEN utfolder seg. Vi har undersøkt markedet for utendørskunst i Oslo, og Kulturetaten har målt kjennskap og interesse for Vigeland spesielt. Funnene tyder på at et bredt publikum både legger merke til og gleder seg over å bo i en by som satser på kunst i offentlige rom. 

— Det lover godt når startskuddet for Vigelandsjubileet og Oslobiennalen er i 2019, forteller kommunikasjonssjef for Kulturetaten i Oslo kommune, Kjersti Tubaas. 

— Ofte når man snakker om publikumsarbeid, handler det om å trekke folk inn til seg. Men for vårt tilfelle, handler det også om å skape en interesse og oppdagelse av kunst i uterom. Hva det gjør for deg som menneske og med byrom og parker.

Oslo kommune har en lang tradisjon med å forvalte kunst i offentlig rom. Helt fra tilblivelsen av Vigelandsparken, til i dag med faste og temporære kunstprosjekter kommunen investerer i for å skape en bedre hovedstad bo, besøke og jobbe i. Kunst og kultur skaper Oslo.

— At vi nå vet mer om hva folk synes og vet om kunst, gir oss viktig innsikt for å arbeide bedre. Disse undersøkelsene er derfor verdifulle for oss, sier Kjersti Tubaas

Positive til kunst

På oppdrag fra Oslobiennalen i Oslo kommune har Norsk publikumsutvikling og Opinion kartlagt osloborgernes holdninger til kunst i det offentlige rom. Undersøkelsen viser at 84 prosent er positive til kunst i det offentlige rom. Syv av ti er positive til at kommunen eier og forvalter en egen kunstsamling.

Blant dem som er uinteressert i kunst, mener syv av ti at kommunen bør bruke penger på kunst. Også blant dem som oppgir å være uinteressert i kunst, mener sju av ti at kommunen likevel bør bruke penger på. 54 prosent oppgir å ha dårlig kjennskap til kunstsamlingen til Oslo kommune, mens 14 prosent oppgir å ha god kjennskap til samlingen. 

Blant både første- og andregenerasjonsinnvandrere har 21 prosent god kjennskap til kunstsamlingen. Blant ikke-vestlige innvandrere er tallet enda høyere: 23 prosent.

Les rapporten om Osloborgernes holdning til kunst i offentlige rom her.

Vigelandsparken er kjent i hele landet

Høsten 2018 utførte Kulturetaten i Oslo kommune, i samarbeid med Vigeland-museet og Rambøll consulting, kartlegging av hvor mye folk som besøker Vigelandsparken og resten av landet kjenner til Gustav Vigeland og hans kunst. Hovedfunnene her er at 9 av 10 kjenner til Vigelandsparken og Sinnataggen, og at det er stor forskjell på aldersgrupper om kjennskap. Ikke overraskende er at de yngre kjenner mindre til Vigeland og hans kunst enn de eldre. Blant besøkende i parken ser Kulturetaten at det er stor sammenheng mellom parkopplevelsen og kunsten.

Nesten alle som besøker Vigelandsparken kombinerer rekreasjon og kunstopplevelse. Folk skiller ikke mellom parken, kunsten og Vigeland-museet. Folk som bor i nærheten av Vigelandsparken har god kjennskap til, og føler sterk tilknytning til parken og Vigelands kunst. 

Dette gjelder besøkende i alle aldre og likt fordelt mellom kjønn. Av de som bor nær Vigelandsparken mener 95 prosent at den er viktig for Oslo, og 76 prosent  mener at kunstner Vigeland er betydningsfull for Norge. Over halvparten av besøkende i parken har også besøkt Vigeland-museet. 

Over 50 prosent besøker parken mer enn en gang i uken.

Disse undersøkelsene er gjennomført: 

Kjennskap Vigeland – nasjonalt og lokalt

En nasjonal kjennskapsmåling og en lokal undersøkelse i Vigelandsparken. Den nasjonale undersøkelsen ble gjennomført av Rambøll Management Consulting i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år (1000 intervjuer) i perioden 15. – 26. november 2018. Ipsos’ webpanel ble benyttet til datafangst. Undersøkelsen blant besøkende i Vigelandsparken over fire dager i oktober 2018, har 190 intervjuer og er gjennomført av Kulturetaten, Oslo kommune.

Les rapporten om kjennskapsmålingene til Gustav Vigeland her.

Holdninger til offentlig kunst i Oslo (for Oslobiennalen 2019)

På oppdrag fra Oslobiennalen i Oslo kommune har Norsk publikumsutvikling og Opinion kartlagt osloborgernes holdninger til kunst i det offentlige rom. Undersøkelsen er gjennomført blant et representativt utvalg på 1000 innbyggere i Oslo kommune fra 15 år, i perioden 7.- 26. november 2018.