COVID-19 Monitor Norge finansiert i samarbeid med NTO og Kulturrådet

by NPU — 2020-04-30

Norsk teater- og orkesterforening og Kulturrådets rådgivende utvalg for institusjonsfeltet går inn som samarbeidspartnere i den norske utgaven av den internasjonale COVID-19 undersøkelsen.

NPU sitt formål er å øke kunnskapen om publikums motivasjon og barrierer for deltakelse og øke oppslutningen om kunst og kultur i Norge. Da pandemien var et faktum fikk vi raskt henvendelser fra medlemmer som ønsker kunnskap om hvordan situasjonen påvirker publikums holdninger og vaner.

Da Norge stengte den 12. mars hadde NPU allerede innledet et samarbeid med analysebyrået WolfBrown om å gjøre effektstudier i Norge. Alan Brown, Megan Bander (WB) og Ingrid E. Handeland (NPU) hadde blitt enige om et analyseopplegg som kunne tilbys institusjonene i Norge for å måle den kvalitative opplevelses-effekten av kunst- og kulturdeltakelse i ulike publikumssegmenter. Nå gearet vi om. De siste fire ukene har vi jobbet med rigge en internasjonal undersøkelse som analyserer Korona-effekten på publikum.

- NPUs verdiløfte til medlemmene går ut på at vi skal hjelpe dem å forstå og engasjere publikum. Ettersom analyseprosjekter i stor grad foregår digitalt kunne vi gjennomføre det meste av det vi hadde igangsatt uten forsinkelser til tross for den fysiske nedstengingen av feltet. Avlyste foredrag, nettverksmøter og tjenestereiser har gitt tid og rom for å skape nytt innhold. COVID-19 Undersøkelsen er et resultat av dette, forklarer Ingrid E. Handeland, som har stått bak organiseringen av undersøkelsen i Norge.

NTO og NPU

Som kunskapsprodusent for institusjonene er det naturlig for NPU å henvende seg til Norsk teater- og orkesterforening (NTO), som har en delvis overlappende medlemsbase.

- Vi har tett kontakt og tradisjon for samarbeid. NTO er blant annet bidragsyter i det pågående PUBDATA-prosjektet. Det var den første aktøren vi kontaktet da ideen om å utvikle denne undersøkelsen var unnfanget, forklarer Handeland.

Avtalen mellom NTO og NPU går ut på at NTO deltar med administrative ressurser og går inn med et beløp som subsidierer de deltakende institusjonene, slik at egenandelene kan reduseres. NTO begrunner beslutningen skriftlig på denne måten i en e-post 30. april:

- Kunnskap om og innsikt i publikums preferanser og holdninger er alltid viktig, men situasjonen vi står i nå savner i tillegg sidestykke i moderne historie. Vi tror denne undersøkelsen vil gi oss verdifull kunnskap om vårt publikums tanker og forventninger, og ikke minst om hvordan vi skal møtes igjen når situasjonen normaliseres. Dette er viktig kunnskap som vi er opptatt av skal komme hele bransjen til gode. NTO er glade for å kunne samarbeide om dette prosjektet, og på denne måten også knytte våre virksomheter og vår virkelighet til en bred internasjonal undersøkelse.

Vi tror denne undersøkelsen vil gi oss verdifull kunnskap om vårt publikums tanker og forventninger, og ikke minst om hvordan vi skal møtes igjen når situasjonen normaliseres.

Kulturrådets rådgivende utvalg for institusjonsfeltet som partner

Torsdag 30. april ble det klart at Kulturrådets rådgivende utvalg for institusjonsfeltet ønsker et samarbeid med NPU om COVID-19 Undersøkelsen.

Kulturrådet har inngått flere samarbeid med eksterne anlysemiljøer for å kartlegge effektene av koronakrisen i sektoren. Det er det rådgivende utvalg for institusjonsfeltet i Kulturrådet som deltar i samarbeidsprosjektet sammen med NPU. Utvalgsleder Jørn Knutsen begrunner samarbeidet på følgende måte i en e-post 30. april.

-Det som gjør samarbeidet med NPU relevant er at denne undersøkelsen retter seg mot institusjonenes publikum, i tillegg til at undersøkelsen har et internasjonalt nedslagsfelt som kan gi gode grunnlag for sammenligning.

- Det rådgivende utvalget har som mandat å se på potensialet for økte egeninntekter og muligheter for å nå et nytt publikum. I disse krevende tidene hvor institusjonene og resten av kulturlivet er helt nedstengt så er det svært relevant for utvalgets arbeid å innhente fersk innsikt fra nettopp publikum med tanke på hvordan pandemien eventuelt påvirker deres holdninger til å benytte kunst- og kulturarenaer i tiden fremover. At undersøkelsen også legger opp til å kartlegge premissene som publikum vil vende tilbake på, er også relevant å ha innsikt i. Jeg ser det også som en styrke at undersøkelsen planlegges gjennomført i flere faser gjennom pandemien og krisen vi nå står midt oppe i.

Vilkår, priser, tidslinje

Bidragene fra NTO og Kulturrådet fullfinansierer ikke undersøkelsen. Det vil derfor bli en egenandel per institusjon. Hvordan egenandelen skal differensieres og hvor høy den blir for den enkelte institusjon avhenger av hvem og hvor mange som tegner seg neste uke. Vi kan håndtere opp til 40 institusjoner i ett og samme dashboard, men det viktigste er ikke at så mange som mulig er med, men at vi har en så god regional spredning som mulig. Vi er derfor opptatt av å senke tersklene for deltakelse for mellomstore og mindre institusjoner utenfor Bergen og Oslo.

For oppdatert informasjon om priser og vilkår for deltakelse gå HIT

det viktigste er ikke at så mange som mulig er med, men at vi har en så god regional spredning som mulig

Tidslinje

Undersøkelsen skal gjennomføres i intervaller: 3 runder med 3 måneders mellomrom i Mai, August og November. På denne måten vil vi fange opp endringer i holdninger til å delta fysisk og digitalt i tiden hvor institusjonene gradvis gjenåpner.

Registrering åpnet 5. mai og er åpen til 12. mai. Første undersøkelse går ut til publikum 25. mai. Les mer om opplegget og registrer deg HER.