NPU på høring hos Familie- og kulturkomiteen i Stortinget

by NPU — 2018-10-25

Se direktør Ingrid E. Handeland på Høring i familie- og kulturkomiteen 22. oktober 2018 i forbindelse med Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Les manuset under.

NPU arbeider med det som det har vært tverrpolitisk enighet om i Norge siden 50-tallet – at kunst og kultur av høy og nyskapende kvalitet skal nå ut til så mange mennesker som mulig i hele landet, uavhengig av økonomi, utdanning, kulturell kapital og bakgrunn. 

NPU fungerer som et bransjehevende tiltak i den offentlig finansierte delen av kulturlivet. Gjennom å holde fokus på brukerne bidrar vi til å balansere et felt som er overveiende opptatt av å ta vare på kulturarven og drive kunstnerisk utvikling. Vi representerer ikke institusjonenes interesser slik NTO eller Museumsforbundet gjør, vi fungerer som en plattform for kunnskapsdeling mellom kunst og kulturaktører over hele landet i alle bransjer. Vi sier ikke at institusjonene i feltet ikke er brukerorienterte, men vi opplever at NPU bidrar til økt brukerfokus i feltet gjennom våre publikums- og befolknings-undersøkelser og vår formidlings-virksomhet. 

Vi går inn i en tid hvor digitalisering har gjort det mulig for mange flere å komme inn i den offentlige samtalen, men hvor algoritmene gjør oss mer og mer skjermavhengige. Vi lever stadig mer isolert i våre digitale ekkokamre, hvor vi får bekreftet våre oppfatninger og sjelden møter annerledes tenkende i ulike deler av samfunnet. Vi tror at kunst og kulturinstitusjonene har en kjempeviktig oppgave i fremtiden gjennom å tilby fellesopplevelser;  gjennom at teatrene, orkestrene, museene og bibliotekene fungerer som fellesarenaer hvor folk med ulikt livssyn og politisk tilknytning møter hverandre i samme rom, med fysisk nærhet til hverandre. Vi tror dette bygger felleskapsfølelse, tillit og motvirker oppsplitting av samfunnet. 

Vi mener at en kulturpolitikk som er opptatt av disse tingene også må være interessert i hvem som faktisk deltar, og hvordan de som faktisk lykkes med publikumsutvikling arbeider. Det er dette NPU driver med. 

Gjennom årlige intervjurunder med ledere for institusjonene bygger vi bransjekunnskap som vi deler med feltet. Gjennom publikums- og befolkningsundersøkelser bygger vi innsikt i hva som er motivasjon og barrierer for ulike grupper, slik at aktørene kan arbeide mer systematisk og presist med å forsterke sine relasjoner til publikum, både storkonsumentene som gjennom økt gjenkjøp bidrar til en mer robust økonomi, og nye grupper, som får delta i den meningsdannelsen som foregår i institusjonene, og på sikt kan bli mer engasjerte brukere. Dette er viktig for at institusjonene skal leve opp til sin samfunnsrolle som demokratiske fellesarenaer. 

Vi mener at det er god kulturpolitikk å ta ansvar for det kunnskapsmiljøet og de samarbeidsrelasjonene, nasjonalt og internasjonalt, som er bygget opp av NPU gjennom de siste åtte årene, delvis på oppdrag fra departementet, og sørge for at det ikke forvitrer. 

Det bør investeres i en kunnskapsenhet som NPU for at vi skal kunne arbeide mer langsiktig med å bygge bruker-kompetanse i feltet. Dette foreslås i den rapporten InFuture leverte til departementet i juni i år, på oppdrag fra Linda Hofstad Helleland. 

NPU kan ikke leve på eksistensminimum stor lenger. I 2016 la regjeringen fram et forslag om kutte tilskuddet til en NPU. Forslaget ble vedtatt i desember 2016 og fra 1. januar 2017 har NPUs virket uten statlig tilskudd. Vi høynet medlemsavgiftene med 330 prosent og mistet mange medlemmer i første omgang, men dette er i ferd med å bygge seg opp. Vi opplever at vi har en sterkere posisjon i feltet i dag, til tross for nedbemanning og stor økonomisk usikkerhet, men vi ville kunne utrettet mye mer dersom vi hadde hatt et sikrere driftsgrunnlag. Slik det er nå har ikke NPUs styre grunnlag for videre drift fra det en året til det andre. 

NPU trenger en basisfinansiering som gjør det mulig å tenke og handle langsiktig. Vi har mulighet til å inngå samarbeid med våre store britiske søsterorganisasjoner – The Audience Agency og Arts Marketing Assosiation - om kompetanse og anlyseberedskap, noe som vil bidra til å realisere regjeringens kulturnærings-satsing. Men vi må vite at vi har et noen lunde sikkert driftsgrunnlag når vi innleder denne typen samarbeid. 

Vi ber kulturkomiteen om å vurdere på nytt om det ikke er mulig å finne rom for en og en halv millioner kroner til det formålet vi beskriver. For hver krone vi får i tilskudd så vil vi kunne genere en og en halv til to kroner i egeninnteker. Statlig investeringsvilje er et viktig signal i feltet og noe vi tror vil utløse enda større regional og lokal investeringsvilje enn det vi ser i dag.