Medlemskap i NPU 2018

by NPU — 2017-11-15

Årsmøtet vedtok 15. mai 2017 nye medlemsavgifter som inkluderer årlig kartleggings- og utviklingssamtale og et antall billetter til den årlige NPU-konferansen. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fordeler medlemskapet gir deg.

NPU er en plattform for kunnskapsdeling i kunst - og kultursektoren. Vi samler og sprer kunnskap om våre medlemmers publikum og deres arbeid med publikumsutvikling. Vi gjør publikumsundersøkelser på oppdrag fra medlemmer, tar initiativ til regionale og bransjespesifikke undersøkelser som klynger av medlemmer kan delta i, og kartlegger hvordan det arbeides med publikumsutvikling i praksis blant våre medlemmer. Vi arrangerer en årlig konferanse som samler medlemmene, vi deler ut priser til de beste publikumsutviklerne blant våre medlemmer, og holder foredrag og workshops skreddersydd for ulike typer medlemmer. 

Planlagte aktiviteter

Til tross for statens avvikling av tilskuddet har vi i 2017 økt aktivitet når det gjelder NPU-prisen, NPU-konferansen og NPU formidling. Vi har undersøkt best praksis i feltet gjennom samtaler med 60 av våre 151 medlemmer, vi har levert undersøkelser til et tyvetalls institusjoner, holdt foredrag og workshops på bestilling fra et lignende antall, og gjennomførte tidenes best besøkte NPU-konferanse på Dansens Hus 1.-2. november med hele 385 deltakere fra hele spekteret av medlems-organisasjoner og roller i feltet.

I 2018 har vi foreløpig følgende prosjekter gående: Vi har inngått avtale med Akershus fylkeskommune om å etablere et brukerpanel for unge knyttet opp mot en tilskuddsordning for publikumsuvikling i fylket i 2018. Panelet kan bli en pilot for lignende brukerpanel andre steder. Vi holder på med en undersøkelse av Dansens Hus posisjon i scenekunstarkedet i Oslo og Akershus, og vi arbeider med å få på plass finansiering av en større publikumskartlegging i Nord-Norge på vegne av medlemmer i regionen. Vi er i ferd med å etablere en scenekunstindeks på bakgrunn av undersøkelser i scenekunstfeltet og vil våren 2018 invitere medlemmer i NTO-feltet til en samling for å se nærmere på muligheten for et tettere samarbeid mellom Teatre og Orkestre når det gjelder publikums- og markedsundersøkelser. Bergen kommune ønsker bistand i forbindelse med implementering av Publikumsatlas Hordaland. Flere enkeltaktører har allerede booket skreddersydde foredrag og workshops. Hvor NPU-konferansen 2018 skal holdes er foreløpig ikke avklart, men vi tar sikte på å legge konferansen ut for salg innen utgangen av første kvartal 2018. Bergen kommune ønsker å være vertskap når NPU-konferansen møter Arts & Audiences i 2019. 

Ta kontakt på post@norskpublikumsutvikling.no for en uforpliktende gjennomgang av hvilke muligheter som ligger i medlemskapet. 

Kartleggings- og utviklingssamtale

Medlemskapet inkluderer rett til en årlig kartleggings- og utviklingssamtale. Den fungerer rådgivende for medlemmet og som grunnlag for kunnskapsdeling i nettverket.

Samtalen foregår på bakgrunn av kartlegging av virksomhetens rapporterte publikumsrettede aktiviteter og tall gjengitt i årsmeldinger og andre relevante og offentlig tilgjengelige dokumenter, samt eventuelle interne strategier / evalueringer av relevans for publikumsutvikling. Den foregår med ledere i virksomheten og tar ca 1,5 time. Den følges opp av et kort referat og eventuelt nominasjon til NPU-prisen.  

Kartleggings- og utviklingssamtalen er grunnlaget for deling av best praksis i NPU-nettverket. Den fungerer som en årlig «lyttepost» for NPU-administrasjonen, slik at vi kan danne oss oversikt over medlemmet behov for bistand og kunnskapsoverføring, og hvordan det arbeides med publikumsutvikling. Samtalene gir grunnlag for å kunne drive kunnskapsoverføring mellom medlemmene hva gjelder best praksis, samtidig som den gir medlemmet retning og innspill i arbeidet med publikumsutvikling i egen organisasjon/nettverk. Den danner også grunnlaget for nominasjon til NPU-prisen.

Kommunale og fylkeskommunale medlemmer benytter den årlige samtalen til å få oversikt over kompetanse- og kunnskapsbehov, og sirkle inn muligheter for kunnskaps- og kompetanseutvikling i administrasjonen og hos tilskuddsmottakere. 

For medlemmer i høyskolesektoren kan den årlige samtalen byttes ut mot et foredrag for studenter. 

Det er gitt anledning for små organisasjoner og enkeltmannsforetak å tegne medlemskap inkludert en billett til årskonferansen uten å bidra til kunnskapsdelingen i nettverket gjennom kartleggings- og utviklingssamtalen. 

Medlemsavgifter 2018

Årsmøtet vedtok 15. mai i år en økning av medlemsavgiftene fra og med 2018 for å sikre videre drift. Medlemsavgiftene beregnes ut fra organisasjonens størrelse basert på rapportert antall årsverk. Vi opererer med 7 nivåer av medlemskap. 

0-5 årsverk uten kartleggingssamtale : 3000,- eks mva ( inkluderer 1 billett til årskonferansen) 

0-5 årsverk med kartleggingssamtale: 8000,- eks mva  (inkluderer 1 billett til årskonferansen) 

6-10 årsverk: 10.000,- eks mva  (inkluderer 1 billett til årskonferansen) 

11-50 årsverk: 13.500,- eks mva  (inkluderer 2 billetter til årskonferansen) 

51-100 årsverk: 16.000,- eks mva  (inkluderer 3 billetter til årskonferansen) 

100+ årsverk: 19.500,- eks mva  (inkluderer 4 billetter til årskonferansen) 

Kommuner og fylkeskommuner: 30.000,- eks mva  (inkluderer 4 billetter til årskonferansen) 


Fornying av medlemskap - Fakturering

Medlemskapet løper ett år av gangen og forlenges automatisk dersom man ikke sier det opp innen 31.12.2018. Faktura for 2018 ble sendt ut til alle med status som medlemmer per 31.12 2017 den 4. januar 2018. De som har EHF-faktura får det. Alle andre får en mail til hovedkontakt for NPU-medlemskap med faktura vedlagt fra følgende avsender: 

24SevenOffice Invoice <noreply@invoice.24sevenoffice.com>