Med publikum som partnere

by NPU — 2017-09-09

Arts Council UK blar opp 16 millioner pund til programmet Creative People and Places for å stimulere til kunst og kulturdeltakelse på steder med lavt engasjement. Den svenske regjeringen har bevilget 100 millioner kroner for å løfte sosioøkonomisk utsatte områder med lav valgdeltakelse gjennom satsing på lokal kunst og kultur. I forbindelse med det treårige prosjektet "Inkluderende kulturliv i Norden" ser det Norske Kulturrådet nærmere på dette programmet.  De tre "rådene" møtes på NPU-konferansen 2. november for å gi oss innblikk i mål og resultater så langt. 

In previous approaches to audience development, regeneration or building civic pride, we had often failed to bring local communities with us and it was clear we needed to rethink our approach by involving the public as partners, decision maker and leaders. 

Creative People and Places

Arts Council UK er publikumsutviklingens vugge. Begrepet 'publikumsutvikling' dukket opp i deres Touring department på nittitallet, som et uttrykk for den out-reach man forventet at tilskuddsmottakere skulle bedrive. Les mer om hvordan dette foregikk og hva som sto på spill i vårt intervju med Heather Maitland som skrev standardverket "A guide to audience development" i 1997. I perioden 1998-2003 bevilget den britiske regjeringen 20 milioner pund til publikumsutvikling gjennom New Audiences Programme. Målet har hele tiden vært å engasjere deler av befolkningen med lav interesse og deltakelse. 

The purpose of the New Audiences Programme was to encourage as many people as possible to participate in and benefit from the arts in England. The programme ran between 1998 and 2003 with a total budget of £20 million.The aims of the programme were to:

• tackle barriers which stop people engaging with the arts
• increase the range and number of people participating
• create opportunities for people to become involved in the arts in different
spaces and places
• allow learning and sharing of experiences between organisations to
improve audience development 

Publikumsutvikling har stått høyt på agendaen i det britiske Kulturrådet hele tiden selv om strategiene har variert på bakgrunn av hva evalueringene har vist. I 2015 satte de i gang det mest risikofylte prosjektet noen sinne - Creative People and Places. Tilskuddene som gis under dette programmet går ikke til institusjoner eller kunstnere som har et prosjekt de ønsker å realisere, men til samarbeidsprosjekter og nettverk med lokal forankring i områder med lavt engasjement. 

Creative People and Places is about more people choosing, creating and taking part in brilliant art experiences in the places where they live. Funded by Arts Council England, there are 21 independent projects based in areas where there are fewer opportunities to get involved with the arts.

Les mer om programmet her : http://www.creativepeopleplace...

- Det gjelder å funde de riktige aktørene, sier direktøren for Engagement and Audiences i Arts Council UK, Phil Cave. På NPU-konferansen møter du ham i samtale med Simon Strömberg fra det svenske Kulturrådet. Samtalen modereres av Silje Eikemo Sande fra det norske Kulturrådet. Her får du vite mer om hvilken retning arbeidet med kulturell inkludering er i ferd med å ta i Norden. 

Phil Cave er direktør for Engagement and Audiences i Arts Council UK. Han kommer til konferansen for å dele sine erfaringer med det som hele tiden har vært målet for publikumsutvikling: at kunst og kultur skal engasjere personer som befinner seg utenfor de etablerte kunst- og kulturkretsene. Vi spurte han på telefon om det er slik at 20 års satsing på publikumsutvikling gjennom institusjonene har vist at det ikke fungerer, og at man derfor må skifte strategi - har man mistet troen på de etablerte kulturinstitusjonene som inkluderingsarenaer? Han svarer at publikumsutvikling fortsatt må være et mål for institusjonene, men at sosial og kulturell inkludering av personer med lav deltakelse fungerer bedre når institusjoner og kunstnere arbeider med utgangspunkt i lokalbefolkningens behov og gir dem medbestemmelse i utvikling og gjennomføring av kunstprosjekter. For oppnå det som er målet med satsingen - å engasjere deler av befolkningen med lav kunst og kulturdeltakelse, må pengene gå til lokale organisasjoner og konsortier som arbeider steds-spesifikt og med utgangspunkt i befolkningens ønsker og behov. Publikum må gis makt og myndighet i prosjektene, herav navnet: Creative People and Places. For enkelte etablerte kunst- og kulturinstitusjoner vil det være aktuelt å involvere seg i slike lokale konsortier. For andre vil det ikke være det. 

-In previous approaches to audience development, regeneration or building civic pride, we had often failed to bring local communities with us and it was clear we needed to rethink our approach by involving the public as partners, decision maker and leaders. 

Kreativa Platser

På det svenske Kulturrådets nettsider kan du bla deg gjennom alle de 25 prosjektene som hittil har fått tilskudd fra Kreativa Platser-programmet. Programmet skal foreløpig løpe i tre år fra 2016 - 2018. Om formålet kan du lese på kulturrådets nettsider: 

Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet. Projekten ska utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer.

Målet med bidraget Kreativa platser är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Bidraget är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen.

Les mer her: http://www.kulturradet.se/Krea...

Prosjektleder Simon Strömberg kommer til konferansen for å dele sine erfaringer med prosjektet i Sverige. 

Inkluderende kulturliv i Norden

Det norske Kulturrådet er prosjektleder for et nordisk prosjekt som skal omhandle kulturlivets rolle i arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger og nye nordboere. Satsingen varer til 2019 og har fått navnet «Inkluderende kulturliv i Norden». Prosjektet er en del av Norges hovedsatsinger i forbindelse med formannskapet i Nordisk ministerråd.

Kulturrådet skal i prosjektet jobbe med nordiske utfordringer og løsninger for inkludering og prosjektet skal dekke både det profesjonelle og frivillige kulturlivet. I løpet av prosjektperioden skal nordiske aktører dele kunnskap og erfaringer, initiere prosjekter og utvikle kunnskap. I en tid hvor befolkningssamennsetningene i Norden endrer seg er det viktig å ta i bruk innsikt fra alle land for å legge til rette for at alle kan delta, påvirke og bli en del av kulturen og samfunnslivet.

Prosjektet skal:

  • gi kulturinstitusjoner kunnskap, verktøy og metoder i arbeidet med å inkludere nye grupper
  • utforske kulturens og frivillighetens rolle i inkludering i lokalsamfunnet
  • sette søkelyset på strukturelle barrierer for inkludering i kulturlivet og utforske hvordan disse kan brytes ned.

Prosjektet vil bygge på eksisterende nettverk, strukturer og samarbeid og både løfte frem det gode arbeidet som gjøres og samtidig stimulere til nye partnerskap og innovasjon. Visjonen er at Norden skal kunne nyttegjøre seg av alle ressurser og kompetanse i byggingen av et nyskapende kulturliv og gode lokalsamfunn. 

Silje Eikemo Sande er prosjektleder for den nordiske satsingen. Hun er interessert i Creative People and Places, og den svenske avleggeren Kreativa Platser, og har invitert sine to kollegaer til Oslo for å dele sine erfaringer 2. november.