Kulturrådets nyopprettede tenketank skal øke kunnskapen om egeninntjening på institusjonsfeltet

skrevet av Subjekt — 2019-09-23

Med innspill fra en rekke organisasjoner fra feltet, har Kulturrådet opprettet et utvalg og en ny tenketank for økt inntjening på institusjonsfeltet. Under NPU-konferansen vil det presenteres for første gang, og derfra håper de på tett samarbeid med institusjonene. Da burde du være der.

«Rådgivende utvalg for Kulturrådets arbeid med kulturøkonomi og økt inntjening på institusjonsfeltet», som er tenketankens fulle navn, er resultatet av Kulturrådets utvidede oppdrag i Statsbudsjettet 2019.

Her ble satsingen på kulturell og kreativ næring utvidet til også å omfatte etablerte kulturinstitusjoner. I denne sesjonen på NPU-konferansen vil Kulturrådet presentere en samtale mellom et knippe av utvalgets medlemmer som et startskudd for arbeidet. Målet er at medlemmene skal bidra med sin spisskompetanse og faglig ekspertise for å peke på muligheter og utfordringer for kunst- og kulturlivet i de neste ti årene, med hovedfokus på økt inntjening og nye publikumsgrupper i institusjonsfeltet.

Akkurat nå får du NPU-konferansen 2019 med early birds-rabatt: Registrer deg nå!

Vi må snakke om penger

Hvordan skal kunst- og kulturinstitusjonene imøtekomme forventningene om økte egeninntekter, og samtidig åpne opp for nye stemmer og publikumsgrupper som ikke har for vane å bruke penger på kunst og kultur? Tvinges vi til å programmere for lønnsomheten? Hva og hvem inspirerer oss, hvor er mulighetene? Hvor er kultur-Norge om ti år?

Moderator for samtalen er Monica Larsson, leder for Kulturøkonomiprosjektet i Kulturrådet. Fra det nedsatte utvalget kommer også blant annet markedssjef i Operaen, Jørn Knutsen, og flere som vil bli lansert nærmere konferansen.

— Hvilke funn er det gjort under arbeidet med Kulturøkonomi-prosjektet?

— Kulturøkonomiprosjektet har en varighet på tre år, og startet opp i januar 2019. Det første året har vi brukt til en rekke forprosjekter og kartlegginger for å skaffe mer kunnskap og oversikt for å berede grunnen for større satsinger i prosjektet, sier Monica Larsson, og fortsetter:

— Vi får stadig bekreftet at kulturlivet i seg selv og de tallene og dataene vi har tilgjengelig, er delt i «siloer»: Kunstnerøkonomien, kreativ næring og institusjonsfeltet i hver sin silo. Vårt mål er å forstå mer av sammenhengen mellom disse siloene, kulturøkonomien mer sett under ett, og bidra til å styrke kulturlivet som sådan. Ved hjelp av ny kunnskap, teste ut modeller og metoder og beste praksis, bidra med strategi og programmer, samt øke fokuset og verktøykassa for økt inntjening i hele kulturfeltet.

NPU-konferansen nærmer seg med stormskritt: Se fullt program her

Prosjekt kulturøkonomi

Ideen og behovet for å nedsette et slikt utvalg har kommet til som et ledd i arbeidet med Kulturøkonomiprosjektet i Kulturrådet. Kulturrådet har som mål å være et ledende fagmiljø på kunst- og kulturfeltet, og forvalter og fordeler offentlige midler til kunst- og kulturprosjekter. 

— Vi møter stor interesse og positive tilbakemeldinger på både det rådgivende utvalget og kulturøkonomiprosjektet. Til nå i prosjektet har ikke Kulturrådet hatt kapasitet til å kommunisere all informasjonen eller være nok i dialog med feltet, men vi ser på årets NPU-konferansen som et startskudd for en tett og god dialog med feltet og for flere åpne møter med både kompetansedeling og debatt, sier Larsson.

Å samle og utvikle ny kunnskap om kultursektoren er et satsingsområde for Kulturrådet i perioden 2018-2022. Spesielt ser Kulturrådet et behov for bedre å forstå og analysere kunst- og kultursektoren på tvers av de tradisjonelle siloene institusjoner versus det frie feltet, prosjektøkonomi versus drift. Prosjektets intensjon er å belyse hele økosystemet i kulturøkonomien. Det vil si å se både institusjonsfeltet, kunstnerøkonomien og kulturell og kreativ næring i en større sammenheng.

En ekstern utvalgsleder vil fungere som utvalgets sekretær, og det er et mål for Kulturrådet at utvalget etter to år leverer en rapport som kan oppsummere faglige diskusjoner, og peke på muligheter og utfordringer som er identifisert i perioden. 

Invitasjoner er sendt til Museumsforbundet, NTO, Spekter, Virke Kultur og NPU om foreslå to ressurspersoner fra organisasjonene til et Rådgivende utvalg for Kulturrådets arbeid med kulturøkonomi og økt inntjening på institusjonsfeltet. Det rådgivende utvalget skal ha en begrenset varighet på to år.

Kulturrådets nyopprettede tenketak og utvalg vil presenteres først under NPU-konferansen 2019 12. november på USF Verftet i Bergen. Billettene går unna: Registrer deg nå.