— Kulturlivet må tørre å ta i bruk data. Ellers havner vi fort i en situasjon der globale selskaper vet mer om nordmenns kulturforbruk, enn det nasjonale institusjoner gjør

by NPU — 2019-11-07

Den avsluttende sesjonen for NPU-konferansen 2019 er klar, hvor den ferske analysesjefen i Kulturrådet møter teatersjef Agnete Haaland og ledende for digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor, Robert Rastad. Ønsker vi et datadrevet kulturliv?

— Jeg har de siste årene etterlyst mer bruk av data inn mot kunst og kulturfeltet, både fra arrangørsiden og fra det offentlige. 

Det sier Robert Rastad, som leder det nasjonale KommIT-rådet i kommunal sektor, og er kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling i Bergen kommune.

— Vi trenger å utfordre oss selv og institusjonene på å drive programmering og publikumsutvikling basert på systematisering av data, sier Rastad.

Han kommer til NPU-konferansen 2019 for å snakke om hvordan norske kommuner nå samarbeider om utvikling og oppbygging av nasjonale fellesløsninger og Bergen kommunes arbeid med å utvikle tilbudene til innbyggerne basert på automatisert datainnhenting.

— Jeg tror dagens prosesseringskraft kunne blitt brukt for eksempel til å predikere og øke deltakelse og billettsalg, forutsatt at vi samarbeider om standardisering og bruk av felles data, sier Rastad.

I Bergen jobbes det nå med spennende prosjekter knyttet til bruk av «datasjø» for samling av stordata fra mange typer kilder. Dette muliggjør både nye tjenester og prediksjoner av situasjoner. 

Rastad vil også se dette arbeidet opp mot Bergen kommunes nystartede Barne og familiepanel.

Forvaltning, analyse og handlekraft møtes

Renate Enemark Bergersen er fersk avdelingsdirektør kulturanalyse i Kulturrådet. I Kulturmeldingen, Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida, heter det at «Kulturrådet bør ta et større ansvar for utvikling og produksjon av statistikk, utredninger og analyser på kunst- og kulturområdet».

Som forvaltningsorgan for kunst og kultur over hele landet, sitter Kulturrådet på store mengder data, og  Enemark Bergersen er opptatt av at digitalisering er avgjørende for å omsette disse dataene til kunnskap og innsikt — som igjen kan føre til handling.

Hun kommer til konferansen for å reflektere rundt hva økt tilgang på data vil kunne bety fra et forvaltningsperspektiv.

— Kulturlivet må utfordres på å tørre å ta i bruk data. Ellers havner vi jo fort i en situasjon der utenlandske aktører og internasjonale selskaper vet mer om nordmenns kulturforbruk enn de nasjonale aktørene gjør, sier Enemark Bergersen, og fortsetter:

— Og jeg er overbevist om at kultursektoren har masse å lære av det som skjer i andre sektorer.

Ikke helt ukritisk

Enemark Bergersen og Rastad vil dessuten møte Agnete Haaland, som er avtroppende teatersjef på Den nasjonale scene i Bergen (siden 2012). Hun er dessuten skuespiller, regissør og teatersjef. 

Hun kommer til konferansen for å snakke om hvordan økt datatilgang og brukerorientering kan bidra til mer inkluderende programmering og mer presis markedsføring, men også hvordan det kan påvirke den kunstneriske autonomien. 

For Haaland vil det være viktig at forvaltningen beholder armlengdes avstand til institusjonene, som hun vil utdype under NPU-konferansen 2019.