COVID-19-rapport 1 av 3: Seks av ti sitter på gjerdet

by NPU — 2020-06-14

Covid-19 Monitor måler koronaeffekten på publikumsgrunnlaget til institusjonene

Da Norge stengte 12. mars 2020 oppsto det et akutt behov for å forstå hvordan koronakrisen ville påvirke publikums holdninger til å gjenoppta deltakelsen. Samtidig eksploderte den digitale utviklingen. Åpnet koronakrisen for nye formidlingsmetoder og forretningsmodeller?

COVID-19 Audience Outlook Monitor ble initiert av analyse- og konsulentselskapet WolfBrown i USA. Den norske utgaven er tilpasset norske forhold og gjennomført av Norsk publikumsutvikling i samarbeid med NTO og Kulturrådet. 21 institusjoner over hele landet deltar. Målgruppen for studien er kulturinstitusjonenes publikum. Studien har til hensikt å måle hvordan pandemien påvirker etterspørselen etter kunst og kultur over tid. Det er lagt opp til tre runder med datainnsamling i Mai, August og Oktober.

Rapporten fra første runde viser publikumseffekten av koronakrisen per 30. mai 2020. Andre runde foregår i slutten av August og tredje runde i slutten av Oktober.


Datainnsamling og utvalg

Første runde ble gjennomført mellom 25. og 31. Mai.

Det kom inn 5054 svar fra til sammen 21 institusjoner.

Respondentene representerer institusjonenes kjernepublikum. De utgjør som sådan er svært viktig del av institusjonenes publikumsgrunnlag og svikt i etterspørselen fra dette segmentet av publikum vil representere en alvorlig trussel for institusjonene.

Respondentene representerer institusjonenes kjernepublikum. De utgjør som sådan er svært viktig del av institusjonenes publikumsgrunnlag og svikt i etterspørselen fra dette segmentet av publikum vil representere en alvorlig trussel for institusjonene.

Ni hovedfunn

Dette er situasjonen per 30.mai:

#1 Risikovilje

Kun 40% av institusjonenes kjernepublikum føler seg klare for å delta på kunst- og kulturarrangement per 30. mai 2020, 60% var foreløpig ikke klare.

#2 Høy tillit til myndighetene og institusjonene i Norge sammenliknet med USA og Australia

I Norge vil 6 av 10 vende tilbake så snart det er tillatt, mot 3 av 10 i Australia og 2 av 10 i USA. 9 av 10 stoler på at institusjonene sørger for at det er trygt å vende tilbake når de gjenåpner.

#3 Vilkår for å vende tilbake

For 4 av 10 er det ikke nok at institusjonene åpner. 23% avventer at smittekurven faller mot null, 6% avventer allmenn testing og 7 % avventer vaksine eller immunitet. 4% kan uansett ikke forestille seg å delta i uoverskuelig framtid.

#4 Smitteverntiltak

Hånd-desinfeksjon, redusert antall publikummere og kontaktløse betalingsmåter er mest motiverende for flest, krav om bruk av munnbind og temperaturmåling er mer splittende: demotiverende for noen og motiverende for andre.

#5 Programvalg

Det er større interesse for «feelgood»-innhold. 33% oppgir å være mer interessert i det enn før pandemien. Kun 6% vil være interessert innhold som tematiserer krisen.

#6 Digitale kulturopplevelser siste 2 uker

7 av 10 har hatt digitale kulturopplevelser de siste to ukene. 4 av 10 har deltatt mer siste to uker enn normalt. 4 av 10 har betalt for digitale opplevelser.

#7 Drivere og barrierer for digital deltakelse

De viktigste driverne har vært koronastengte institusjoner og ønske om å støtte en kunstner. De viktigste barrierene er mangel på interesse for å oppleve kunst og kultur via skjerm, eller for mye skjermtid allerede.

#8 Digital publikumsutvikling

Digitalt innhold representerer en mulighet for publikumsutvikling, særlig i yngre segmenter som ikke går ofte i teatret, museet eller konsertsalen.

#9 Digital betalingsvilje

Respondentene oppgir i snitt en betalingsvilje for digitale opplevelser på kr. 200,-. Det mest betalingsvillige alderssegmentet er 35-54.

Utfordrende for institusjonene

Når det viser seg at 4 av 10 av kjernepublikummet ikke er klare til å vende tilbake så snart myndighetene tillater det, men vil vente til det er helt risikofritt, betyr det at institusjonene må jobbe enda hardere med å motivere etablerte brukere og å rekruttere nye.

Direktør Ingrid E. Handeland uttaler i forbindelse med lansering av rapporten følgende

- Denne undersøkelsen måler effekten av korona-krisen på institusjonenes kjernepublikum. Når det viser seg at 4 av 10 ikke er klare til å vende tilbake med en gang det blir lov, men vil vente til det er helt risikofritt, representerer det en betydelig utfordring for feltet. Det må jobbes enda bedre med å motivere etablerte brukere og rekruttere nye.

- Det positive er at publikum har høy tillit til at institusjonene vil sørge for at det er trygt å vende tilbake og at bare 5 % tror at de kommer til å bruke mindre tid og penger på kunst- og kulturopplevelser i institusjonene når smittefaren er over. Det ser dessuten ut til at det har åpnet seg et digitalt mulighetsrom. Det avdekkes et ikke ubetydelig marked for digitale kunst- og kulturopplevelser som bør utforskes videre nå som deler av publikum avventer smittesituasjonen.

Les mer - bli medlem!

COVID-19 Rapportserie - tilgang for medlemmer, betalende deltakere og partnere

Det er utarbeidet en 30-siders rapport fra undersøkelsen som er gjort tilgjengelig for partnere, deltakere og NPU-medlemmer. Det er den første i en serie på tre.

NPU har ikke offenlig tilskudd til drift og drives utelukkende for medlemsavgifter.

Rapporten er derfor kun tilgjengelig for medlemmer og deltakere i prosjektet som har betal egenandel.

Deltakerne har dessuten tilgang på egne resultater en online portal og kan sammenligne resultater på aggregert nivå med svar fra egne respondenter.

Ikke NPU-medlem enda? Meld deg inn HER.

Lurer du på noe rundt medlemskap? Ring 90999791.