Arts & Audiences 2017

by NPU — 2017-02-07

Etter 6 års turnerende konferansevirksomhet har NPU, CKI og Republik gjort opp status. Hvor går veien videre? Trenger vi en nordisk plattform? Har vi ressurser til å drifte en nordisk plattform i tillegg til våre egne virksomheter i respektive land?

Svaret har vi funnet i den tette og nære relasjonen som har utviklet seg mellom oss tre som nasjonale bransjeovergripende aktører innenfor samme språkområde. Som virksomheter har vi felles interesser og behov. 

Vi har derfor bestemt oss for å vie 2017 til et tettere samarbeide om å utvikle noen felles tjenester som kan komme våre respektive medlemmer, kunder og samarbeidspartnere til gode i det daglige arbeide med publikumsutvikling. Vi ser også et behov for å redefinere hva publikumsutvikling er og kan være, og med utgangspunkt i et nordisk perspektiv bidra til utviklingen av en felles Europeisk agenda.

Kulturmonitor

Vi ønsker å utvikle et felles verktøy for å monitorere praksis i institusjonene og evaluere best praksis på ulike felt. Dette vil kunne gi mulighet for å koble institusjoner med lignende utfordringer og muligheter på tvers av landegrenser. 

Artikkelsamling

Vi vil samarbeide om en artikkelsamling som løfter fram nyere perspektiver på publikumsutvikling, både fra en akademisk, politisk og praksisnær vinkel.

NPU-konferansen møter Arts & Audiences i Oslo høsten 2017

Vi vil invitere Arts & Audiences-fellesskapet til Oslo i oktober 2017, i tilknytning til NPU-konferansen. Dato bestemmes i nær framtid. 

Kvartalsvise nyhetsbrev

Vi vil holde Arts & Audiences-følgerne oppdatert gjennom et kvartalsvis nyhetsbrev, og vi vil oppdatere Facebooksiden gjennom å poste hendelser av felles interesse fra våre respektive virksomheter.

Følg oss på Facebook