Sense of Urgency

November 12-13 2020

Årets tittel "Sense of urgency " - med stikktittelen "analyse og representativitet" - pekte på det som i januar 2019 fortonet seg som det viktigste å gjøre noe med: å øke publikumsmangfoldet. Etter 26. februar og særlig etter at institusjonene stengte fra og med 13. mars, har tittelen fått en helt ny klang. Sense of urgency i feltet handler nå mer om hvilke av de etablerte brukerne som kommer tilbake når krisen er over, hvor raskt de ønsker å komme tilbake, og hvordan isolering og karantene har påvirket kulturelle vaner og betalingsvilje for analoge versus digitale konsepter som trygt kan konsumeres hjemmefra. Digitale mulighetsrom åpner seg og mange spør seg om de i stedet for business as usual burde satse på å utvikle fullverdige digitale tilbud til publikum. NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING jobber også med å utvikle konferansen som digital møteplass.

Kunst- og kulturopplevelser kan skjerpe sansene, utvikle kreativitet og forestillingsevne, utfordre vedtatte sannheter, bygge broer, øke livskvaliteten, redusere stress og forebygge sosial og kulturell isolasjon.

Et stadig mer mangfoldig, kulturtrent og digitalisert publikum forventer å bli møtt av gjestfrie, inkluderende og digitalt tilgjengelige institusjoner som legger like stor vekt på vertskapsrollen som kuratorrollen, og som er i stand til å produsere content og dialogformater som beveger, før, under og etter selve den estetiske erfaringen. Samtidig begynner effektene av digitaliseringen å melde seg. Internasjonale studier viser at et voksende segment kjenner behov for avkobling og betrakter kunst- og kulturinstitusjonene som potensielle kilder til økt velvære. Hvilken rolle skal de offentlig finansierte kunst- og kulturinstitusjonene spille i den nye opplevelsesøkonomien? Og hvilket kulturelt ansvar har de overfor befolkningsgrupper som systematisk uteblir? Manglende kompensasjon for økte utgifter, effektiviseringsreform og regionreform synes å kreve at institusjonene omstiller seg. I denne situasjonen har det oppstått et akutt behov for å kjenne sitt publikum bedre. Og for å snakke om hva og hvem den offentlige kunsten og kulturen er til for. Det har bredt seg en «sense of urgency» i feltet.

I kjølvannet av det 3-årige prosjektet har Kulturrådet fått i oppdrag fra departementet å ta rollen som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Kulturrådet legger fram sitt arbeide med mandatet og hvordan de vil rigge arbeidet i sektoren. Vi har invitert kultur- og likestillingsminister Abid Raja til å åpne konferansen.

PUBDATA-prosjektet 2019-2020 vil sammen med andre utviklingprosjekter i regi av NPU danne utgangspunkt for programmeringen av konferansen, sammen med situasjonen rundt COVID-19. Funn og implikasjoner vil bli delt og diskutert og vi forventer stor interesse fra hele feltet. Med utgangspunkt i den situasjonen vi står i nå starter vi arbeidet med å utrede hva det vil koste å tilby en digital konferanse-løsning som ikke bare gir tilgang til å strømme, men som gir en så fullverdig opplevelse som overhode mulig fra et brukerperspektiv.

I arbeidet med NPU-prisen vil vi i år ha et ekstra fokus på virksomheter som utnyttet det digitale mulighetsrommet til å gjøre seg relevant for eksisterende og nytt publikum i 2020.

I mai vil vi sende ut en undersøkelse til alle våre medlemmer for å fange opp det som skjer av digital innovasjon og som har effekt i forhold til hvor mange, hvordan og hvem som deltar.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om arrangementet i kommende nyhetsoppdateringer. Foreløpig er det bare å holde av datoene!

Leter du etter ressurser fra NPU-konferansen 2019? de er tilgjengelig HER.

Registreringen åpner om: 55 dager