Om publikumsutvikling

by NPU — 2016-02-09

Kristin Danielsen, som redigerte samlingen, skrev blant annet dette i forordet:

«Da Kjell Magne Mælen startet sitt doktorgradsarbeid i 2002 gjorde han et norsk Google-søk på publikumsutvikling. Han fikk to treff. Det ene var hans eget studium ved Høgskolen i Tromsø (nå UiT), det andre var å finne hos Norsk Rockforbund. I dag gir et tilsvarende søk drøye 4000 resultater. På åtte år har publikumsutvikling gått fra å være et fremmedord til å bli det nye it-ordet, og det er påfallende at de fleste søk peker i retning av offentlige dokumenter som beskriver ønskede, politiske målsettinger omkring publikum.

Jeg har utfordret åtte fagpersoner som gjennom forskning og praksis har kunnskap om feltet og bedt dem reflektere over begrepet publikumsutvikling. Om tekstene er noe sprikende eller ikke gir et entydig svar så forteller det oss to ting: Publikumsutvikling betegner en sammensatt metode for målrettet og langsiktig arbeid med å øke publikumsoppslutningen både blant eksisterende publikum (gjenbesøk) og helt nye grupper. Det sier seg selv at det ikke finnes kun en vei til mål her.

For det andre vil enhver kulturprodusent ha sin egen agenda med å øke publikumsoppslutningen. Målet kan være ren misjonering, man vil så gjerne at alle skal se det fine slik du selv gjør, det kan være svar på et kulturpolitisk oppdrag, det kan fylle en idealistisk kunstvisjon eller vi snakker rett og slett om økonomisk overlevelse.

Summen av tekstene viser at publikumsutvikling utgjør et komplekst og sammensatt terreng som hver enkelt kulturinstitusjon er satt til å orientere seg i.»

Tittel: Om publikumsutvikling
Organisasjon: Norsk publikumsutvikling
Forfattere: Kristin Danielsen (red)
År: 2010Rapporter