Ingrid E. Handeland

Mitt publikum - en guide

by NPU — 2016-02-09

I mars 2015 fikk NPU i oppdrag av NTO (Norsk teater- og orkesterforening) å lage en guide til publikumsundersøkelser for musikk- og scenekunstfeltet. Målet var å gjøre feltet bedre rustet til å drive kunnskapsbasert publikumsutvikling. Prosjektet fikk navnet Mitt publikum. 21 av NTOs 44 medlemmer valgte å investere i prosjektet gjennom å dele på kostnadene.

Prosjektet har avdekket at feltet er opptatt av å styrke sin kunnskap om både eksisterende og potensielt publikum. Det er stor interesse for å forstå hvem eksisterende publikum er og hva som motiverer dem, samt å forstå hva som er barriebildet til de som velger å ikke benytte tilbudene. Man ønsker å måle effektene av de tiltakene man setter i verk, og få på plass et bedre beslutningsgrunnlag for å ta aktivt grep om egen publikumsutvikling.

Et av hovedfunnene i prosjektet er at mange ikke har tid og ressurser til å gjennomføre og gjøre bruk av regelmessige publikumsundersøkelser. I første møte i referansegruppen 15. juni 2015 i Oslo ble det således klart at man ikke kun ønsket en guide og et spørsmålsbatteri som den enkelte skulle kunne støtte seg til, men at NPU skulle definere et felles undersøkelsesdesign og megle fram en nasjonal leverandør som kunne bistå feltet med å gjøre undersøkelser. Nasjonal kunnskapsdeling og benchmarking skulle ivaretas, og man pekte på NPU som naturlig koordinerende aktør i den forbindelse. Med benchmarking sikter vi til en bransjeindeks som den enkelte aktøren i feltet kan måle seg mot. Det ble også ytret ønske om at NPU etablerer et forum for kunnskapsdeling rundt publikumsundersøkelser i NTO-feltet.

Basert på grundig bransje-research foreslo NPU for referansegruppen 19. oktober i Bergen at det i regi av NPU etableres en megler-tjeneste for å bistå feltet med undersøkelser og koordinere den nasjonale kunnskapsutviklingen basert på de undersøkelser som gjøres. Forslaget innebærer konkret at NPU overvåker analysemarkedet og prekvalifiserer et sett med underleverandører som er spesialister på ulike relevante analyseprodukter. Medlemmene melder inn behov for oppdrag til NPU, som formidler det videre til den leverandøren som kan levere det beste analyseproduktet raskest, med høyest kvalitet, til en fornuftig pris. NPU kan også bistå den enkelte med å utforme kravspekk til sin undersøkelse, basert på aktuelle utviklingsmål og kunnskapsbehov. Modellen ble vedtatt og NPU starter opp tjenesten fra og med 1. januar 2016.

For å sikre kvalitet og kapasitet i dette arbeidet har NPU etablert et samarbeide med Gyrd Steen /Future Present Group, tidligere Perduco kultur. Steen vil være knyttet NPUs team på Youngstorget i Oslo fra og med januar 2016. Kontaktinformasjon til Steen finnes under fanen Om oss.

NTOs medlemmer er ulike på mange måter, men det er også mange overlappende kunnskapsbehov.  Det er derfor ikke aktuelt å etablere en general-undersøkelse for feltet, en undersøkelse som alle skal gjennomføre. Det er forskjeller mellom institusjonene når det gjelder kompetanse, økonomiske ressurser og rammebetingelser som geografi og befolkningsgrunnlag. Det er også en tydelig forskjell mellom etablerte scenehus og turnerende aktører. De siste mangler ofte kontaktinformasjon til eksisterende kunder, ettersom billettsalget foregår via andre aktørers billettsystemer. De turnerende teatrene og kompaniene uttrykker dessuten et særlig behov for å undersøke kjennskap og omdømme opp mot andre turnerende aktører som spiller samme steder. Blant fellestrekkene dreier det seg om å måle kundetilfredshet, identifisere kommunikasjons-kanaler, forstå motivasjonsårsaker og barrierebilder.

Rapporter