Kunstkonsum i storbyene

by NPU — 2016-02-09

Agderforskning sin undersøkelse «Kunstkonsum i storbyene» tar for seg brukere og ikke-brukere av det offentlig finansierte kunsttilbudet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Undersøkelsen ble bestilt av KS - kommunenes sentralforbund og munner ut i anbefalinger for politikkutviklingen.

  • Definer klare publikumsutviklingsmål for de institusjonene som mottar støtte fra kommunen.
  • Vær tydelig på at styrerepresentanter bør både ha evne og vilje til å sette publikumsutvikling og inkludering på dagsorden.
  • Vurder om eventuelt nye tiltak bør iverksettes for å tette hull i kunstkonsumet, altså i forhold til de gruppene som ikke gjør seg bruk av tilbudet i dag. Spesielt unge, de med lav utdannelse og de med ikke-vestlig bakgrunn. Vurder om den eksisterende kulturelle infrastrukturen er tilstrekkelig.
  • Vurder hvilke institusjoner og tiltak som skal ha inkludering på dagsorden. Det er ikke sikkert at alle kunstinstitusjonene skal drive målrettet publikumsutvikling, ei heller være overfokusert på inklu- dering. Men, dette kan ha budsjettmessige konsekvenser, hvor even- tuelle nye aktører eventuelt bør tilgodeses på bekostning av andre.
  • Vurder om det er kunstnerisk genre som mottar lite støtte i dag, som allikevel er kunstnerisk verdig og som bør motta mer støtte, spesielt dersom dette gjør at større grupper vil nyte godt av tilbudene og bli mer kulturelt aktive.
  • Vurder om flere kunstaktiviteter skal finne sted i bydelene i motset- ning til i sentrum for å sikre fysisk nærhet.
  • Vurder om institusjonene behøver ny formidlingskompetanse som kan jobbe ved siden av kunstnerisk ledelse. Dette kan ha budsjett- messige konsekvenser.
  • Vær klar på hvilke digitale strategier som forventes av de ulike insti- tusjonene. Satsningene bør ha en inkluderingsfunksjon. Det kan være at ekstra midler bør allokeres for å få til dette.


Tittel: Kunstkonsum i storbyene – en studie av brukere og ikke-brukere av det offentlig finansierte kunsttilbudet i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.
Organisasjon: Agderforskning
Forfattere: Egil Bjørnsen, Emma Lind og Elisabet S. Hauge
År: 2012

Rapporter