Klassikeren innenfor faget

by NPU — 2016-02-14

Nobuko Kawashimas Beyond the Division of Attenders vs Non-attenders: a study into audience development in policy and practice, fra 2000 er den mest siterte teksten i forskningsbasert litteratur om publikumsutvikling. 

Hun innfører skillet mellom produktorientert og målgruppeorientert publikumsutvikling. Produktorientert vil si at man setter produktet i sentrum og forsøker å pakke produktet for ulike typer målgrupper. Målgruppeorientert vil si at man setter målgruppen i sentrum og forsøker å møte deres behov gjennom de kunsteriske, sosiale og økonomiske virkemidlene man har til rådighet.

Radikale publikumsutviklere setter likhetstegn mellom målgruppeorientert publikumsutvikling og publikumsutvikling som sådan. Kawashimas poeng er at dersom man er ute etter å inkludere grupper i befolkningen med annen sosiodemografisk bakgrunn enn det eksisterende, så må man gjøre noe med selve det kunstneriske innholdet, ikke kun med markedsføringen. 

Rapporter