Sjekkliste NPU-prisene 2019

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-03-06

1. Sjekkliste

1.1. FORANKRING OG MOTIVASJON

 • Er publikum reflektert i formålsparagrafen?
 • Hvordan er kunstneriske, økonomiske og politiske/sosiale mål balansert i formålsparagraf og strategi?
 • Har de en overordnet publikums-utviklings-strategi?
 • Er utviklings-strategien kunnskapsbasert/ bygget på innsikt?
 • Er den tverrfaglig kunstnerisk forankret ( i organisasjonen)?
 • Programmeres det i tråd med utviklingsmålene – utvikles det programinnhold tilpasset utviklingsmålene?
 • Er det satt av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre?
 • Er det foretatt tilstrekkelige organisatoriske grep for å gjennomføre?

 

1.2. OVERORDNET MÅLSETTING

Hvilke mål er satt for publikumsbyggingen?

 

Antall

 • Økt inntjening
 • Økt antall publikummere
 • Økt gjenkjøpsgrad per kunde
 • Nye brukere i samme segment/ ”tvillinger”
 • Nye typer brukere/ ny sosio-demografisk sammensetning
 • Økt mottakelighet / forståelse for din kunstform
 • Økt engasjement /styrket relasjon blant eksisterende og potensielle brukere ( større lojalitet/emosjonell tilknytning)
 • Sosial inkludering  -  uten tanke på salg og kunderelasjon – gi tilbake til samfunnet – outreach/oppsøkende virksomhet.

 

Relasjon

 2.3. MÅLGRUPPER

 

Hvilke segmenter fokuseres det på?

 • Barn
 • Unge
 • Unge voksne
 • Familier
 • Godt voksne/eldre (friske pensjonister)
 • Turister
 • Lokalt publikum
 • Menn/kvinner
 • Sosialt ekskluderte (flyktninger, syke, demente, handikappede, under fattigdomsgrensen etc)
 • Psykografisk segmentering ( fx Culture segments)
 • Personas
 • Konseptuelle målgrupper
 • Andre?

 

1.4. TILTAK OG HANDLINGSSTRATEGI

 

Hvilke typer tiltak eller handlingsstrategier er iverksatt for å nå målene?


 • Programmering
 • Utvikling av kunstnerisk innhold/ formater
 • Arenautvikling/ nye bygg/rom/soner etc.
 • Tjenesteutvikling/tjenestedesign
 • Kommunikasjon og markedsføring
 • Formidlingsaktiviteter på huset/fast visningssted
 • Outreach – formidlingsaktiviteter som foregår utenfor huset/fast visningssted
 • Involvering/medskaping
 • Samarbeid med næringsliv eller NGOs
 • Pris-strategier
 • Andre?

 

1.5. ANALYSE OG INNSIKT

 

Hvilken kunnskap eller innsikt er målene, målgruppene, strategiene og tiltakene/tjenestene utviklet på bakgrunn av?

 • Publikumsundersøkelser (surveybaserte) 
 • Digital analyse av brukermønstre
 • Befolkningsundersøkelser
 • Kvalitative undersøkelser: deltakende observasjon, fokusgrupper el. lign
 • Andre?


1.6. EVALUERING, RESULTAT OG EFFEKT

 

 • Er målsettingene tydelige og evaluerbare?
 • Er målene, strategiene og tiltakene evaluert? Hvordan?
 • Er det oppnådd konkrete resultater /effekter av tiltakene i form av?

 

 • Økt inntjening
 • Økt antall publikummere
 • Økt gjenkjøpsgrad per kunde
 • Økt mangfold / sosiodemografisk – ikke ”tvillinger”
 • Økt markedspenetrasjon i samme sosiodemografiske segment/ ”tvillinger”
 • Økt mottakelighet / smakskultivering (utfordre eksisterende publikum på form og innhold)
 • Økt engasjement /Styrket relasjon blant eksisterende brukere ( større lojalitet/emosjonell tilknytning)
 • Økt antall personer berørt av outreach-aktiviteter? Effekt?