Program

by NPU — 2018-04-17

Under overskriften "Publikumsutvikling 2.0" formidler vi hva politikerne, "feltet" og brukerne selv mener om kunsten og kulturinstitusjonenes rolle i samfunnet. Hvordan er forholdet mellom tilbyderne og mottakerne i kunst- og kulturfeltet? Hvem deltar på hva og hva gjør de som lykkes i å øke og intensivere deltakelsen?

Diskursen endrer seg, institusjonene og kunstnerne omtales stadig oftere som «tilbydere» og publikum som «kunder». Disse endringene i språket reflekterer endringer i forståelsen av hva publikumsutvikling er, og dermed også hvilke verktøy og praksiser som egner seg. Den kulturpolitiske dreiningen fra kulturell inkludering til kulturell næring forutsetter digital omstilling. Det digitale makroskiftet påvirker alle bransjer og sektorer, også kunst- og kulturfeltet. 

Digitale innovatører som Apple, Facebook, Netflix, HBO, Amazon og Google tvinger fram endringer i den ene sektoren etter den andre. De setter publikum i fokus, analyserer og forstår publikums adferd, tenker mobil fra første stund, integrerer og etablerer digitale hybrider, drives av innovasjon og bygger sterkt digitalt lederskap. Hvordan skal kunst- og kulturaktørene møte denne samfunnsutviklingen? Vi inviterer premissleverandører i feltet til å definere hva de legger i publikumsutvikling, og vi vil invitere innholdsprodusentene i feltet til å legge fram hvordan de arbeider i spenningsfeltet mellom kunstneriske mål (kvalitet), demokratiske mål (inkludering), og krav om økte egeninntekter. 

Foreløpig program

Dag 1 åpner med velkomst-taler. Første programbolk vies årets hovedtema.  Det vil bli holdt en key-note som setter det kulturpolitiske skiftet i kontekst og åpner for samtale mellom relevante aktører i feltet. De rødgrønne økte bevilgningene til kulturlivet og introduserte samtidig publikumsutvikling som et verktøy til bedre fordeling av kulturgodene. Den blå-blå regjeringen har ikke vært like opptatt av publikumsutvikling og publikumsmangfold som talentutvikling og inntektsmangfold. En ny kulturminister fra Venstre har i år tatt over og en ny kulturmelding er på trappene. 

Vi spør: Er publikumsutvikling som demokratisering av kunsten passé? Krever demokratisering av kunsten økte offentlige bevilgninger eller større grad av markedstilpasning? I denne bolken vil du møte representanter for relevante kunnskapsmiljø som Telemarkforskning, Kulturrådet/Kreativt Norge, Kunnskapsverket, representanter for premissleverandører i departementet, fylkeskommuner og kommuner, samt den praktiserende delen av feltet.

Bransjeundersøkelse 2018 – erfaringsdeling

Etter lunsj vies programmet deling av best praksis i feltet. Denne bolken bygger på det kartleggingsarbeidet som foregår i feltet i regi av NPU, og som leder til nominasjonen av 12 kandidater til årets NPU-priser. Kartleggingen foregår i samarbeid med Agderforskning, ved seniorforsker Kirsti M. Hjemdal. Rapport fra denne kartleggingen legges fram i form av en presentasjon, fulgt av en moderert samtale. Presentasjonen beskriver i anonymisert form hvordan det arbeides med publikumsutvikling i feltet.

Speed-dating med de nominerte 

På bakgrunn av bransjeundersøkelsen identifiserer NPU tolv kandidater som utmerker seg innenfor fire kategorier; øker mest, formidler best, inkluderer flest og «neste praksis» - en pris som gis til aktører som har ambisiøse planer som enda ikke er satt ut i livet. Disse presenterer seg for publikum to ganger i fire forskjellige rom, noe som gir konferansens deltakere anledning til å møte halvparten av dem på stedet. De øvrige kan oppleves på nett etter konferansen. Vi gjør videoopptak av alle presentasjonene som gjøres tilgjengelig for deltakerne etter konferansen.

Kveldsprogram : NPU prisen 2018

De tolv aktørene som har presentert seg tidligere på dagen har vært lagt fram for NPU juryen, som har valgt en vinner i hver kategori. Representanter for juryen introduserer den enkelte kategori og de nominerte, annonserer deretter vinneren og overrekker prisen. I denne forbindelse ønsker vi å tilby et kunstnerisk program i samarbeid med nominerte og lokale aktører.

Dag 2  - Markedsundersøkelser, digitalisering og fremtidsanalyse

Dagen starter med at NPU presenterer kvalitative og survey-baserte undersøkelser utført på oppdrag fra medlemmer og andre i sektoren. Vi planlegger å vie to timer med parallelle sesjoner til formidling av innsikt når det gjelder kjønn, geografi og alders-segmenter. Tentative tema:   

1)    Kjønn: Våre undersøkelser viser at menn er underrepresenterte blant de som kjøper billettene i kunst- og kulturinstitusjonene. Hvorfor er det sånn, og gjør det noe?

2)   Geografi: Våre undersøkelser viser at det er forskjeller mellom by og land når det gjelder størrelsen på kunst- og kulturmarkedet. Hva går forskjellene ut på og hva betyr det for aktørene i distriktene?

3)    Alder: Den demografiske og økonomiske utviklingen viser at pensjonistene representerer det største og mest kjøpesterke kulturpublikummet. Hvordan møte etterspørselen i denne aldersgruppen? Hvordan påvirker dette markedet hva som produseres av kunst og kultur?

4)    Alder: Unge er ikke like opptatt av kunst og kultur som eldre. Er det fordi innholdet ikke er relevant for dem? Hva vet vi egentlig med sikkerhet om unges kulturinteresser? Hva gir de uttrykk for av motivasjon og barrierer for å delta i "det voksne» kulturlivet?

Digitalisering av kunst- og kultur

Etter lunsj dag to skal det handle om digitalisering. Denne programbolken er kuratert i samarbeid med Agderforskning. Hvilke institusjoner ligger foran i innovasjonskurven, og hva har vi å lære av dem? Vi ønsker å sette sammen et panel med deltakere fra Google Art Project (hvor Nasjonalmuseet og Munchmuseet er med, som eneste norske institusjoner), Digitalt Innovasjonsprogram (et omfattende regionalt digitaliseringsprosjekt som Sørlandet kunstmuseum har tatt initiativ til og som ledes av InFuture), norske nasjonale plattformer som digitalmuseum.no og bokhylla.no. Vi vil hente inn erfaringer fra den betydelige nasjonale satsingen fra Sverige, knyttet til digitalisering og strømming av teater- og operaforestillinger. Det kan være aktuelt å invitere aktører som inFuture til å holde en innledning basert på fremtids-analyser gjort på oppdrag fra ulike aktører i kulturfeltet, herunder Kulturdepartementet i arbeidet med den nye kulturmeldingen. Vi ønsker å gjøre en undersøkelse i real time. Hva tror konferansens publikum at vil prege kunst og kulturlivets framtid?