Rikets tilstand

by NPU — 2018-03-21

110 medlemmer har fornyet medlemskapet, 5 nye har meldt seg inn, Bergen kommune går inn med tilskudd til drift og Hamar kommune er vertskap for NPU-konferansen i november. Vi fortsetter kartleggingen av kunst- og kulturmarkedet i Norge på oppdrag fra medlemmer forskjellige steder i landet. 

Medlemmene - NPUs oppdragsgivere

NPU ble etablert i Bergen i 2009 og mottok driftstøtte fra Bergen kommune de to første årene av sin virksomhet. Fra 2011 -2016 var NPU sikret drift gjennom statlige tilskudd. I strategiperioden 2013-2016 hadde NPU som mål å utnytte sitt egeninntektspotensiale bedre. Ved inngangen til perioden var NPU 90% tilskudds-basert. I regnskapsåret 2016 utgjorde offentlig støtte totalt 49%, og egne inntekter på de resterende 51%.

Lyktes vi for godt med omstillingen? 

Det kan i ettertid stilles spørsmål om vi var for gode til å omstille virksomheten. Fra 1. januar 2017 falt i alle fall statsstøtten på 2,2 mill. bort i sin helhet. Årsmøtet 15.mai 2017 vedtok derfor å øke medlemsavgiftene med hele 330%, for å kunne opprettholde driften. 49 av 153 medlemmer har av denne årsak meldt seg ut. 110 har fornyet medlemskapet og 5 nye virksomheter i ulike kategorier har meldt seg inn etter økningen. Per i dag har NPU 110 betalende medlemmer. Det er disse som er NPUs oppdragsgivere. 

Nye medlemmer

Vi ønsker Vestfold fylkeskommune, Operaen i Kristiansund, Jugendstilsenteret og KUBE i Ålesund, Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, og Atelier NOUA fra Bodø velkommen inn i medlems-nettverket! 

De nye medlemmene representerer et tverrsnitt av typer medlemmer i NPU. Et viktig segment er Kommuner/Fylkeskommuner, som er interessert i å kartlegge befolkningens kulturbruk og -interesser, og som ønsker å øke deltakelsen i det kommunalt finansierte kunst- og kulturtilbudet. Et annet viktig segment er institusjoner og andre aktører med et publikumsrettet tilbud. Disse ønsker økt kunnskap om publikum og deling av best praksis i feltet. Det kan være store nasjonale og regionale institusjoner, mellomstore og små aktører med få administrative ressurser. Behovene er ulike på forskjellige nivå og NPU forsøker å innrette sitt tilbud slik at det bidrar til å løfte alle aktørene i nettverket. 

Oversikt over alle betalende medlemmer per 2018 finner du her.

Bergen kommune gir tilskudd til drift

I Bergen kommunes kunstplan for det profesjonelle feltet 2018 - 2027 pekes det på fire felles utfordringer i feltet: Internasjonalisering; Digitalisering; Synlighet, tilgjengelighet og publikumsutvikling; og Kunstner- og produksjonsøkonomi. Tilskudd til drift av Norsk publikumsutvikling er i tråd med uttalte mål i Bergen kommunes kunstplan for det profesjonelle feltet og plan for amatørkulturfeltet, som også peker på utfordringer og tiltak om mer synlighet og publikumsutvikling.

Tilskuddet på 400.000,- gis med forventning om at NPU tilbyr formidling, rådgiving og konkret bistand i forbindelse med utvikling og implementering av strategier og handlingsplaner for publikumsutvikling for enkelte aktører, eller klynger av aktører i Bergen. 

Tilskudd til drift er innvilget under forutsetning av at NPU styrker sin aktivitet og lokale tilstedeværelse gjennom en lokal representant i Bergen. Nytilsatt Siri Breistein, som skal arbeide med publikumsutvikling internt i det kommunale kulturarbeidet vil trekke veksler på metodikk og kunnskap utviklet i NPU.

Les mer om og last ned Bergen kommunes kunstplan her.

NPU-konferansen 2018

NPU-konferansen formidler bevegelser i kunst- og kulturmarkedet, gir overblikk over best praksis i feltet og drøfter viktige endringer i omgivelsene. Konferansen finner i år sted i Hamar Kulturhus 13.-14. november i samarbeid med Hamar kommune, Hedmark fylkeskommune og Teater Innlandet. Faglige samarbeidspartnere er blant andre Agderforskning og Opinon AS. Mediepartner er Subjekt, tidsskrift og nettsted for etikk og estetikk i kunst og kultur. 

Tittelen «Publikumsutvikling 2.0» spiller på dreiningen i feltet fra kulturell inkludering mot kulturell næring og digital omstilling. Gjennom foredrag, innlegg og modererte samtaler gis det innblikk i hvordan ulike publikumsgrupper forholder seg til ulike kunst- og kulturtilbud, samt hvordan ulike aktører tolker sitt samfunnsoppdrag i skjæringspunktet mellom kunstnerisk utvikling, kulturell inkludering og krav om økt egeninntjening.

Les mer om programmet på konferansens egen side.

Vi kartlegger kulturmarkedet

Innsikt i markedet er viktigere enn noen gang. I arbeidet med ny kulturmelding settes brukerne i fokus. Departementet har engasjert InFuture til å gjøre en trendanalyse som løfter fram utviklingstrekk på makronivå som vil påvirke innhold og finansiering av kunst- og kulturlivet i tiden som kommer.

NPU produserer innsikt på oppdrag fra medlemmer og klynger av medlemmer innenfor en bransje eller en region. Innsikten gir bedre beslutningsgrunnlag på ulike områder:

•Strategisk utvikling av egen virksomhet; analyse av posisjon i kulturmarkedet, og av eget publikum, hvem de er, hvilke motivasjon og barrierer de har, sjanger-preferanser, kanalvalg, etc.

•Øke salgsinntektene: identifisere og pleie høyfrekvente kunder

•Riktig valg av kunstneriske og økonomiske samarbeidspartnere: hvilket publikum når vi/de? 

•Kunstnerisk planlegging: hvordan opplever publikum våre forestillinger/konserter – hvilke typer forestillinger fungere godt i ulike prioriterte publikumssegmenter.

•Markedsplanlegging: hvilke tiltak har effekt – hva kan vi droppe og hva bør vi gjøre mer av?

Les mer om våre undersøkelser under tjenester

Bransjeundersøkelsen 2018 og NPU-prisene

Alle medlemmer av NPU har krav på en kartleggings- og utviklingssamtale som speiler virksomhetens posisjon i feltet når det gjelder best praksis publikumsutvikling. Alle kan og bør benytte seg av tilbudet, uavhengig om de tror at de har noe å dele med resten av nettverket, eller om de bare ønsker å drøfte egne utviklingsbehov.

De som utmerker seg med oppsiktsvekkende gode resultater, eller spennende utviklingsprosjekter, legges fram for juryen for NPU-prisen 2018, som deles ut under NPU-konferansen 2018 på Hamar 13.november 2018. 

Under følger en kortfattet fremstilling av løpet fram mot offentliggjøring av resultatene av undersøkelsen, og prisutdeling: 

Survey - april 2018

Hvem: medlemmer og ikke-medlemmer
Metode: (kvantitativ - spørreskjema)

Innsiktsmål: Hvordan arbeides det med publikumsutvikling i feltet?

Sendes til medlemmer + bransjeorganisasjonene NTO, Museumsforbundet, NTO, Bibliotekforbundet mfl.
Anonymiserte resultater presenteres under NPU-konferansen 2018

Kartleggings- og utviklings-samtaler ( mai-juni-august)

Hvem: Medlemmer
Metode: parvise dybdeintervju med ledelsen

Innsiktsmål: Rådgivende for medlemmet og grunnlag for kunnskapsdeling i nettverket - NPU prisen. 

Samtalen foregår på bakgrunn av kartlegging av virksomhetens rapporterte publikumsrettede aktiviteter og tall gjengitt i årsmeldinger og andre relevante og offentlig tilgjengelige dokumenter, samt eventuelle interne strategier/evalueringer/undersøkelser av relevans for publikumsutvikling. Den foregår med ledere i virksomheten og tar ca 1,5 time.

Kartleggings-samtaler NPU-prisen

Hvem: Ikke-medlemmer som svarer på survey fra april
Metode: parvise dybdeintervju med ledelsen

Juryering

•12 kandidater i 4 kategorier innstilles av NPU til juryen 

•De 12 presenterer sitt arbeid under NPU-konferansen 2018 ( speed-dating)

•Juryen velger en vinner i hver kategori  prisen deles ut under NPU-konferansen dag 13.november i Hamar Kulturhus.