Demokratiske fellesarenaer - fra visjon til virkelighet

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2018-07-24

Den omdiskuterte InFuture-rapporten som ble levert til departementet i juni hevder at kulturens rolle i samfunnet blir viktigere i fremtiden i lys av demokratisk tilbakegang, oppsplitting i små fellesskap og framveksten av digitale ekkokamre. Men dersom museer, teaterhus, kulturhus og bibliotek skal ha som samfunnsoppdrag å være fellesskapets møteplasser må de ta nye grep for å øke publikumsmangfoldet. 

I NTOs innspill til kulturmeldingen heter det at autonome meningsdannende institusjoner og demokratiske fellesarenaer er avgjørende for utviklingen av det offentlige ordskiftet. En sterk infrastruktur av institusjoner er viktig som motvekt til autoritære og illiberale krefter på frammarsj i vestlige demokratier. Det er godt formulert og representativt for feltets tro på institusjonenes samfunnsrolle.  Men hva vil det si at en institusjon fungerer som fellesarena? Er institusjonene viktige for demokratiet uavhengig av hvem som faktisk besøker dem?

SSBs målinger siden 1991 og NPUs målinger de 6 siste årene viser at kulturkonsumet er temmelig stabilt. Samtidig er det vanskelig å påvise en utvikling i retning av større brukermangfold. De offentlig finansierte institusjonenes programmer fanger i stor grad interessen til den godt voksne, liberale og kulturelle middelklassen. Hva skal til for å øke publikumsmangfoldet, og for å bygge broer på tvers av ekkokamrene ?

På NPU-konferansen 2018 skal vi løfte spørsmålet om institusjonenes rolle som demokrati-byggere og vise fram eksempler på kommuner, institusjoner og kunstnere som arbeidere for demokratisering gjennom kunst og digital innovasjon. 

Ole Marius Hylland fra Telemarkforskning holder et åpningsinnlegg 13. november som handler om den kulturpolitikken som har vært ført de siste 50 årene - og i hvilken grad den har bidradd ti å demokratisere kunsten. Camilla Tepfers fra InFuture holder åpningsforedrag 14. november, om fremtidens kulturliv, basert på den trendanalysen som foreligger i rapporten. Fra England kommer senior konsulenten Mel Larsen, som har utviklet programmer for økt inkludering på oppdrag fra Arts Council England, for å gi oss innblikk i hva som viser seg å fungere. 

Last ned InFuture-rapporten Fremtidens kultur i et brukerperspektiv her