Foto: Arno Leclair

Årets hotteste tema

by NPU — 2017-04-17

Da NPU ble etablert i 2010 gjennomførte vi en markedsundersøkelse. 90% sa seg svært interessert i kunnskap om segmentering og synergieffekter mellom kulturinstitusjonene. 86% var svært interessert i hvordan nå ut til ungdom.

Gjennom diverse undersøkelser har vi begynt å avdekke hvordan norske kunst- og kulturkonsumenter forholder seg til ulike tilbud og hvilke forventninger og behov de møter institusjonene med. Og gjennom NPU prisen bidrar vi til å løfte fram og dele kunnskap om hvordan det arbeides i feltet, med tanke på å skape synergier. Vi har arbeidet med ikke-brukere og kulturelt mangfold uavhengig av alders-segmenter. I år er det de unge som står i fokus. De unge som autonome brukere av kunst- og kulturtilbudene, de som velger selv. 

I år er det de unge som står i fokus. De unge som autonome brukere av kunst- og kulturtilbudene, de som velger selv. 

Akershus fylkeskommune 

I henhold til Kulturplan for Akershus 2016-2023 skal det jobbes målrettet med videreutviklingen av et inkluderende kulturliv i Akershus. Det er opprettet et nettverk for publikumsutvikling og det er utlyst midler til gjennomføring av tiltak allerede i 2017. Etter første nettverksmøte i mars  er det besluttet at det i 2017 skal fokuseres på målgruppen unge, nærmere bestemt unge mellom 16 og 30 år. 8. mai skal NPU lede en workshop hvor det skal jobbes konkret med utforming av prosjekter for denne målgruppen. 

Oslo kommune

Det finnes lite statistikk på barn og unges deltakelse i kunst -og kulturlivet. Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet i Oslo ønsker bedre beslutningsgrunnlag for utvikling av tilbudet. I samarbeid med Opinion kartlegger vi på oppdrag fra dem hva som benyttes av hvem, om det er store sosio-demografiske forskjeller i deltakelsen, hvordan det eksisterende tilbudet oppfattes av deltakerne, og hva som savnes. Gjennom en kombinasjon av kvantitative og kvalitative undersøkelser avdekker vi motivasjon og barrierer for deltakelse og om det er samsvar mellom behov og forventninger blant unge, og det kommunen faktisk tilbyr. 

Erfaringer fra AFK-prosjektet og Oslo kommune vil bli delt under NPU-konferansen 2017 på Dansens Hus 1.-2. november. Har du et prosjekt eller en satsing mot ungdom eller unge voksne som du vil dele? Svar på denne undersøkelsen og vi kontakter deg!


Svar på denne undersøkelsen og vi kontakter deg!