Verdien av medlemskapet

by NPU — 2017-01-19

Morten Hjelten Nto Brian Olguin Rektangulært

Morten Gjelten

MORTEN GJELTEN, DIREKTØR NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING

Hvorfor er dere medlem i NPU?
NTO har vært medlem av NPU siden organisasjonen ble etablert. Gjennom medlemskapet og kunnskapsutvekslingen med NPU har vi ønsket å bidra til oppbyggingen av et norsk fagmiljø innen publikumsutvikling som kan komme både må og store institusjoner til gode. NPU har hele tiden vært en naturlig dialogpartner for NTO når det gjelder publikumsinnsikt- og arbeid. 


Hvilket utbytte har dere hatt av medlemskapet til nå?
Vi har samarbeidet med NPU ved flere anledninger på vegne av de samme medlemmene og dratt god nytte av deres kunnskap, oversikt og nettverk. Organisasjonen har utviklet en betydelig spisskompetanse innen sitt felt, og vi har opplevd det som fruktbart å utvikle prosjekter sammen.

Hva er det vi bidrar til, som hver enkelt institusjon ikke kan gjennomføre på egenhånd?
NPU er et viktig supplement til virksomhetenes eget arbeid og har en viktig funksjon i form av kunnskapsdeling på tvers av bransjer og regioner. Organisasjonen har bidratt til å legge grunnlag for økt publikumsinnsikt blant institusjonene og å gjøre dem bedre rustet til å drive med målrettet publikumsarbeid. På områder som informasjonsinnhenting, analyse, oversikt over relevante verktøy, dialog med underleverandører m.m. vil det ofte være tids- og ressursbesparende - og dermed gjennomførbart - å gjøre dette gjennom én organisasjon fremfor at hver og en skal gjøre dette selv. 


Hva bør være NPUs hovedprioriteringer i året som kommer?
Musikk- og scenekunstinstitusjonene er forskjellige - og målene, valgene og utfordringene likeså. Det kan derfor være utfordrende å finne fellesløsninger som passer alle, men fortsatt investering i publikumsinnsikt og konkret kunnskap om kulturbrukere i ulike deler av land et er etter vårt syn nyttig og noe som kommer alle til gode. Det samme gjelder konkret og institusjonsnær kunnskapsdeling som bidrag til å bygge kompetanse hos den enkelte og i bransjen. Så vil det alltid være behov for å tilpasse løsninger og utvikle egne tiltak i henhold til egne ambisjoner, og mens noen har ressurser til å gjøre dette selv, vil andre fra tid til annen kunne ha behov for konsulent- og rådgivningstjenester. 


Hva er deres ønsker for NPU i året som kommer?
Vi håper at NPUs egne forutsetninger for videre drift oppfylles slik at organisasjonen gis anledning til å om stille virksomheten på en hensiktsmessig måte og både møte den etterspørselen etter analyse- og rådgivningstjenester som synes å eksistere, og fortsatt arbeide systematisk med kunnskapsdeling som alle kan nyte godt av.Tonje Elisabeth Peersen

Tonje Elisabeth Peersen

TONJE ELISABETH PEERSEN, PROGRAMANSVARLIG FESTSPILLENE I BERGEN

Hvorfor er dere medlem i NPU?

Publikumsutvikling er viktig, da det har et stort potensiale for økt oppmerksomhet og økt omsetning. Vi er meget bevisste våre strategiske planer, herunder for publikumsutvikling, iprogrammeringsprosessen. Vårt medlemskap i NPU bidrar til å holde fokus på publikumsutvikling som et eget felt. Vi tar utgangspunkt i emner fra overordnede strategi, som eksempelvis fornyelse og foryngelse, og spisser så arbeidet mot disse kjerneområdene. 

Hvilket utbytte har dere hatt av medlemskapet til nå?
Vi jobber mer detaljert med enkelte deler av festivalens overordnede strategi, noe som i enkelte tilfeller, kan gi umiddelbare resultater. Et eksempel på dette er Folkets Festspillscene. Festspillene fikk mye oppmerksomhet for denne forestillingen og mottok også en pris for arbeidet med konseptet. 


Hva er det vi bidrar til, som hver enkelt institusjon ikke kan gjennomføre på egenhånd?
Segmenteringsundersøkelsen ville eksempelvis, ha vært utfordrende å gjennomføre på egenhånd.


Hva bør være NPUs hovedprioriteringer i året som kommer? 
Kanskje man kunne jobbe mer med integrering og tilgjengelighet? 


Hva er deres ønsker for NPU i året som kommer?
Vi ønsker en videreføring av årskonferansen som vi mener er en god møteplass for kunnskapsdeling. Videre, er det viktig for oss at NPU er synlige og tilstede lokalt.Tone Østerdal Lite Bilde

Tone Østerdal

TONE ØSTERDAL, FYLKESKULTURSJEF AKERSHUS

Hvorfor er dere medlem i NPU?

Fordi vi i Akershus fylkeskommune er opptatt av publikumsutvikling og har det som et uttalt satsingsområde, både med tanke på egen kulturproduksjon (som for eksempel Den kulturelle skolesekken) og i relasjon til kunst- og kulturaktørene som mottar fylkeskommunale tilskudd.

Hvilket utbytte har dere hatt av medlemskapet til nå?

Vi får tilgang til et sterkt fagmiljø og en sparringspartner i spørsmål som har med publikumsutvikling å gjøre.

Hva er det vi bidrar til, som hver enkelt institusjon ikke kan gjennomføre på egenhånd?

NPU har spisskompetanse, og bidrar til å åpne dører og koble miljøer.

Hva bør være NPUs hovedprioriteringer i året som kommer? 

Vi ser gjerne at NPU orienterer seg mer mot de mindre kunst- og kulturaktørene, og på denne måten gjør seg mer relevant for mange flere. Langt fra alle har egne publikums-, formidlings- eller markedsavdelinger, og trenger hjelp til å plukke de lavthengende fruktene i en hektisk hverdag hvor det skal løses oppgaver inne for flere fagfelt.     

Hva er deres ønsker for NPU i året som kommer?

Akershus fylkeskommune ønsker et fortsatt sterkt og utviklingsorientert NPU. Vi er ikke i nærheten av å ha knekt alle kodene knyttet til kulturelt mangfold og publikumsutvikling, og trenger den gode dialogpartneren NPU er i det videre arbeidet.  

Erik Arsland

Erik Årsland

ERIK ÅRSLAND, KOMMUNIKASJONSSJEF DANSENS HUS

Hvorfor er dere medlem i NPU?
NPU er det største og viktigste nettverket for alle som arbeider med kommunikasjon knyttet til kunst og kultur i Norge. For Dansens Hus er det viktig at NPU eksisterer som kunnskapsformidler og sparringspartner, og som et faglig forum for oppdatering og videreutvikling rent faglig.

Hvilket utbytte har dere hatt av medlemskapet til nå? 
Vi har fått mye og viktig kunnskap som har ført til kvalitativ økning og bevisstgjøring rent faglig. 

Hva er det vi bidrar til, som hver enkelt institusjon ikke kan gjennomføre på egenhånd? 
NPU bidrar til et overordnet perspektiv som er vanskelig å holde fokus på for den enkelte institusjon  De er orientert om hva som skjer på feltet både nasjonalt og internasjonalt, og driver en aktiv og målrettet kunnskapsformidling. Rent konkret var vi heldige og fikk være del av en stor og omfattende kratlegging av kulturmarkedet i Oslo, Performa-prosjektet, som har hatt stor betydning og virket bevisstgjørende spesielt for de ansatte i kommunikasjonsavdelingen ved Dansens Hus. Gjennom større konferanser og prosjekter bidrar også NPU til å samle kulturinstitusjoner og til økt samarbeid og kunnskapsdeling institusjonene imellom. I Oslo-regionen er for eksempel samarbeidsklimaet og kommunikasjonen mellom scenekunstinstitusjonene på kommunikasjonssjefsnivå betraktelig økt og forbedret etter Performa-prosjektet.

Hva bør være NPUs hovedprioriteringer i året som kommer? Kunnskapsformidling, inspirasjon og katalysator for samarbeid.

Hva er deres ønsker for NPU i året som kommer? 
Vi ønsker at NPU etter bortfallet av støtte fra Kulturdepartementet skal få et solid økonomisk fundament som gjør at det viktige arbeidet som en samlende og overordnet aktør på feltet kommunikasjon og publikumskunnskap knyttet til kunst og kultur kan fortsette og videreutvikles.
Kristin Raknes

Kristin Raknes

KRISTEN RAKNES, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF CARTE BLANCHE

Hvorfor er dere medlem i NPU?
Viktig å samkjøre publikumsarbeidet og holde seg oppdatert på nye trender, samt å dele erfaringer og få inspirasjon til eget arbeid.

Hvilket utbytte har dere hatt av medlemskapet til nå?
Vi er blitt inspirert, økt vår egen kunnskap, har mottatt praktiske råd og faktisk informasjon vi har brukt i vårt eget publikumsarbeid, i tillegg til at vi venter med spenning på Hordalandsundersøkelsen. Nettverket vi er med i er også uvurderlig del – det er lett å ta kontakt med andre medlemmer for å utveksle tanker, få hjelp osv.og dermed øke kompetanse og kunnskap indirekte via NPU.  

Hva er det vi bidrar til, som hver enkelt institusjon ikke kan gjennomføre på egenhånd?
Samle kunnskap, informasjon og mennesker og bidra til et større hele, samt organisere større prosjekt som ressursmessig er logisk å samhandle om å gjennomføre. NPU setter fokus på, og tar på alvor, nye trender og drar medlemmene et hakk videre – inspirerer til nytenkning, deling, og nettverksbygging.

Hva bør være NPUs hovedprioriteringer i året som kommer?
Undersøkelser, samkjøring og årsmøtet/konferansen. Synes det er bra slik det er nå. Synd hvis NPU må bruke mye tid på å overleve (politikk).

Hva er deres ønsker for NPU i året som kommer?
Fortsatt drift! Ja, også Hordalandsundersøkelsen, da 
Cathrine Nysæther Portrett

Cathrine Nysæther

CATHRINE NYSÆTHER, INFORMASJONSSJEF ULTIMAFESTIVALEN

Hvorfor er dere medlem i NPU?
Ultimafestivalen har vært NPU-medlem siden 2013. Vi er medlem for å delta i nettverket og kunne benytte oss av kunnskapen som organisasjonen sitter på.
 
Hvilket utbytte har dere hatt av medlemskapet til nå?
Vi har hatt stor glede og nytte av årskonferansene, ikke minst for nettverksbygging og interessante foredrag/kunnskapsutveksling.
 
Hva er det vi bidrar til, som hver enkelt institusjon ikke kan gjennomføre på egenhånd?
NPU samler kunnskap og har god oversikt over publikums-feltet. De er en base for informasjon medlemmene kan benytte seg av. Det er også gunstig at de har data på medlemmer med felles interesse for publikumsarbeid.
 
Hva bør være NPUs hovedprioriteringer i året som kommer?
Innhenting av statestikk og publikumsdata, som bare blir mer og mer viktig for alle.
 
Hva er deres ønsker for NPU i året som kommer?
At NPU kan fortsette å være et kunnskapssenter for publikumsbygging som kommer medlemmene til gode.