Hva skjer med NPU?

by NPU — 2016-10-20

Nyheten kom 6. oktober, midt i det mest hektiske oppkjøret, og dannet et dramatisk bakteppe for konferansen 17. og 18. oktober i Stavanger. Norsk publikumsutvikling foreslås strøket i statsbudsjettet  - uten forvarsel - og styrerepresentant Morten Walderhaug orienterte i åpningen om at det jobbes på spreng med å komme tilbake, samtidig som det arbeides med å utrede en styrt avvikling. Han stilte som vara for styreformann Tor Lægreid, som var innkalt til høring om saken i Stortingets familie- og kulturkomite på nøyaktig samme tidspunkt.  Notat i forbindelse med høringen kan lastes ned på bunnen av denne artikkelen. Kulturnytt P2, var tilstede på NPU-konferansen og intervjuet både direktør og sentrale medlemmer. Saken ble sendt om torsdag 20. oktober og lenke til innslaget finner du her: 

https://radio.nrk.no/serie/kul...

På side 77 i Departementets Prop 1 heter det - sitat: 

Det foreslås å avvikle tilskuddet til Norsk publikumsutvikling (NPU) og Norsk kulturforum (NOKU). Formålet med tilskuddet til Norsk publikumsutvikling har vært å styrke medlemmenes arbeid med publikumsutvikling, både økonomisk, inkluderende og kunstnerisk. Arbeidet med økonomisk og kunstnerisk publikumsutvikling forutsettes videreført av institusjonene selv, som en naturlig del av deres ordinære drift. Videre drift av Norsk publikumsutvikling bør fullt ut dekkes av medlemmene.

Dette skjer uten forvarsel og setter oss i en dramatisk situasjon. Vi synes det er oppsiktsvekkende at departementet ikke har orientert oss om en nedtrapping på forhånd, slik at vi kunne hatt mulighet til å omorganisere driften. Når budsjettet vedtas i Stortinget i desember er det 3 uker til vi må avvikle dersom forslaget forblir uendret. 

Det kan virke inkonsekvent at et budsjett som legger så stor vekt på kulturnæring stryker tilskuddet til et tiltak som så åpenbart bidrar til utvikling av næringsgrunnlaget i institusjons-feltet. 

Statstilskuddet representerer i dag 50% av omsetningen. Resten av inntektene står medlemmene allerede for, gjennom medlemsavgifter, konferanseavgifter og egenandel i undersøkelser og prosjekter. Vi har i søknaden til departementet lagt fram at vi styrer mot en fremtidig 60/40 deling, hvor medlemmer og andre oppdragsgivere står for 60% av inntektene, mens staten tar ansvar for 40%. Dette er samme fordelingsmodell som vår søsterorganisasjon i England, The Audience Agency, som er finansiert over Arts Council Englands budsjetter. 

Gjennom kunnskapsbygging og kunnskapsformidling arbeider vi både for økt deltakelse og mer variert deltakelse - at flere og andre grupper i samfunnet skal få glede av kunst og kulturtilbudet. 

NPU har økt innsikt i befolkningens forhold til kunst og kultur-deltakelse som sitt hovedformål, og mener at dette er en forutsetning for økt deltakelse. Det arbeides intenst med strategier og tiltak som kan føre til økte egeninntekter både på kort og lang sikt i institusjonene. Medlemsskap i NPU sikrer tilførsel av innsikt og kompetanse når det hvordan man kan nå ut til folk gjennom best praksis kunst- og kultur-markedsføring, hvordan man kan øke utbyttet av kunst-opplevelsen gjennom formidling, og hvordan man kan oppnå økt publikumsmangfold gjennom relasjonsbygging til nye grupper. 

Departementet synes ikke å se hvor stor effekt en relativt beskjeden investering på 2,179 mill i året har. Vi argumenterer for at NPU representerer et viktig og helt unikt kunnskapsmiljø og nettverk for våre medlemmer, som det er naturlig at staten må ta et delt ansvar for. Statstilskuddet dekker lønns- og personalkostnader og drift av lokaler, utstyr og nettsider. Vi har i dag 150 medlemmer. Dersom medlemmene skulle ta over ansvaret 100% ville det representere ca 14.526 kroner i snitt per medlem i året. 

Et ubalansert fokus på økte egeninntekter vil forsterke mønstrene i kulturdeltakelsen.

Å flytte penger fra NPU til en kulturnærings-satsing som den vi ser i dette budsjettet, representerer to tydelige signaler: det ene er at institusjonene ikke oppfattes som like viktige som annen kulturnæring, og at hvem som benytter de offentlige finansierte institusjonene ikke er like viktig som hvor mye de som kommer legger igjen av kroner og øre. Et ubalansert fokus på økte egeninntekter vil forsterke mønstrene i kulturdeltakelsen. For å bryte slike mønstre, og gjøre kunsten og kulturen mer tilgjengelig for de som i dag ikke benytter seg av den, enten de nå har lav eller høy kjøpekraft, befinner seg utenfor eller innenfor majoritetskulturen, ligger foran eller bak innovasjonskurven, trenger man kunnskap og handlings-strategier. Det er dette NPU bidrar med.  

Vi har mye å gjøre og masser av energi og lyst til å fortsette. 

Vi er inne i vårt 6 driftsår nå, og opplever at det er i ferd med å løsne hva gjelder aktivitet i medlems-nettverket.  De første årene handlet i stor grad om å bygge opp kompetanse gjennom samarbeid med sentrale kunnskapsmiljø i inn og utland, og å konsolidere medlems-netteverket hjemme. Gjennom etableringen av NPU undersøkelser har vi tatt et viktig skritt videre retning av  en bærekraftig foretningsmodell. To store undersøkelser er i gang, en for Akershus fylkeskommune, som vil kunne ha stor effekt for publikumsutvikling blant fylkets tilskudds-mottakere. Og en i Bergen/Hordaland, som er er resultatet av et stort spleiselag mellom 17 institusjoner, kommune og fylkeskommune. Gjennom NPU prisen er vi i ferd med å kartlegge best praksis i feltet. I år har vi dybdeintervjuet og evaluert 10 institusjoner, og planen er å fortsette å utvikle dette tilbudet i årene som kommer. Gjennom NPU-konferansen har vi etablert et ettertraktet samlingspunkt for medlemmene våre. Årets konferanse gikk av stabelen 17.-18. oktober og samlet 277 deltagere fra inn- og utland. Planleggingen av neste års konferanse i Tromsø er i full gang. Vi har mye å gjøre og masser av energi og lyst til å fortsette. 

I ukene som kommer vil vi arbeide for å komme inn igjen på statsbudsjettet. Vi mener at uten NPU vil den kunnskapsbaserte publikumsutviklingen i sektoren bli skadelidende. Det er et demokratisk, kunstpolitisk og næringspolitisk viktig tiltak. Vi er trygge på at vi har våre medlemmer i institusjonsfeltet bak oss når vi fremmer denne saken. 

Rapporter