Syv innspill til inkludering og integrering

by NPU — 2016-11-22

Hvordan kan det offentlige legge til rette for at kulturinstitusjoner og aktiviteter kan bidra til økt inkludering i kunst- og kulturlivet?

21. november inviterte KUD til innspillsmøte. Tema var hvordan regjeringen kan legge til rette for at kulturinstitusjoner og kulturaktiviteter kan bidra til økt inkludering og integrering i kunst-og kulturlivet. I åpningstalen var kulturministeren inne på at institusjonene ofte betrakter inkluderingsarbeidet som tilleggsaktiviteter, og ikke som del av kjernevirksomheten. Ett av spørsmålene under gruppearbeidet etter lunsj var hvordan inkluderingsarbeidet kan bli en mer "naturlig" del av institusjonenes arbeid.

Mange institusjoner delte sine erfaringer med å arbeide med mangfold, inkludering og integrering.  Flere gav uttrykk for at det er behov for en koordinerende aktør som har oversikt over feltet, som driver kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kompetansebygging. 

NPU gav i sitt innlegg uttrykk for at mye av det som etterspørres, både fra KUD og institusjonene, er aktiviteter og tjenester som NPU allerede tilbyr. Det kan med andre ord synes kontraproduktivt for satsingen på inkludering og integrering å bygge ned en aktør man allerede har investert i over tid, slik det foreslås i Prop 1. Man burde i stedet videreføre og opptrappe støtten til NPU. 

Hvorfor bygge ned en kunnskapsaktør som allerede bidrar på mange av de områdene som tas opp av KUD og institusjonene?

Etter møtet leverte NPU et notat som forsøker å bidra til å rydde opp i diskursen rundt publikumsutvikling, mangfold og integrering. Vi forsøker også å vise hvordan NPU allerede bidrar til kulturell inkludering og integrering gjennom kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling, rådgiving og tjenesteutvikling i feltet. Vi argumenterer for at en videreføring og opptrapping av støtten og ber om et oppdrag når det gjelder kulturell inkludering i feltet. Til slutt foreslår vi å bygge opp en formidlingstjeneste etter modell av det spanske Apropa Cultura.

Rapporter