Barn og unges kulturbruk

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2017-02-24

Bakgrunn og formål med undersøkelsen

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet ønsker å undersøke barn og unges kulturbruk i Oslo. Formålet er å finne ut hvordan barn og unge bruker kulturtilbudet, både som publikummere og som utøvere: Hvem deltar, hva deltar de på, hvor ofte, hva er de fornøyd med og hva savnes? 

Overordnet hensikt med kartleggingen er økt innsikt i deltagelse i kulturtilbudet, herunder eventuelle systematiske forskjeller mellom ulike kulturformer, bydeler, aldersgrupper og sosiale lag. Kartleggingen vil bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for videre utforming av politikk og tiltak knyttet til barn og unges behov, motiv og barrierer for utøvelse og bruk av ulike kulturformer. 

Problemstillinger 

Konkrete målsetninger for dette prosjektet favner blant annet kjennskap, tilgjengelighet, bruksadferd og brukeropplevelse/-tilfredshet med alle aspekter ved kulturtilbudet som målgruppene bruker. Oppdragsgiver ønsker blant annet å få kartlagt følgende sider ved barn og unges adferd og behov på kulturområdet: 

  • Hva deltar de på? Hva savner de? 
  • Hva motiverer deltagelse? 
  • Hvilke barrierer hindrer deltagelse?
  • Er det samsvar mellom tilbudet og hva barn og unge ønsker seg?
  • Hvordan henger kultur for barn og unge sammen med generell trivsel og utvikling i målgruppa? 
  • Hvordan opplever foreldrene betydningen av slike aktiviteter?
  • Hvilken rolle spiller den kommunale kulturskolen? 

Utvalg og metode 

Undersøkelsen gjennomføres blant et representativt utvalg på 1000 respondenter i Oslo, fortrinnsvis på web. Foreldre svarer på vegne av (evt. sammen med) barn som er i alderen 0-14 år, mens unge i alderen 15-19 år svarer selv. 

Vi vil fordele respondentene på følgende fire grupper: 

1. Ca. 250 personer med barn 0-5 år (barnehagebarn) 

2. Ca. 250 personer med barn 6-10 år (barn) 

3. Ca. 250 personer med barn 11-14 år (barn/ungdom) 

4. Ca. 250 personer som er 15-19 år gamle selv (ungdom) 

Dette vil sikre mulighet for å se på mulige forskjeller i tilbudet til ulike aldersgrupper. Er det for eksempel slik at 6-10-åringer har mange/bedre kulturtilbud sammenlignet med de yngre og eldre? 

Videre er det grunn til å tro at ulike sosio-demografiske forskjeller kan ha betydning for kulturbruk og deltagelsen (både som utøvende og opplevende publikum). Undersøkelsen vil inkludere bakgrunnsvariabler og mulighet for nedbrytinger på blant annet geografiske områder, utdanning, inntekt og innvandringsbakgrunn. Med 1000 respondenter vil vi eksempelvis kunne se på forskjeller mellom bydelsområder som ytre øst, ytre vest, indre øst, indre vest og indre by 

Undersøkelsen skal være ferdig i løpet av april.